ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με φορτωμένη ατζέντα ο νέος πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς

Φορτωμένη είναι η ατζέντα των θεμάτων που θα αντιμετωπίσει ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αλέξης Πιλάβιος, με την ανάληψη των καθηκόντων του από την ερχόμενη εβδομάδα και αφού πρώτα εγκριθεί η τοποθετησή του στον θώκο της κεφαλαιαγοράς από την αρμόδια επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής.

Στις άμεσες προτεραιότητες του κ. Πιλάβιου συγκαταλέγονται α) ο νέος κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, β) η εφαρμογή του κώδικα κεφαλαιαγοράς, γ) η δημιουργία νέων ασφαλιστικών ταμείων για τα μέλη του X.A., δ) οι κοινοτικές οδηγίες για τους κανόνες διαφάνειας, τα ενιαία ευρωπαϊκά ενημερωτικά δελτία, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ηδη παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην έγκριση και εφαρμογή του νέου κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παρά το γεγονός ότι η ανακοίνωση του προσχεδίου του κανονισμού είχε γίνει από τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών τους προηγούμενους μήνες, τελικά σήμερα επικρατεί μια υστέρηση στην προώθησή του και στην έγκρισή του για εφαρμογή από τους αρμόδιους φορείς, που είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες που έχουν εκφρασθεί από τους χρηματιστές αφορά τον μεγάλο αριθμό των κατηγοριοποιήσεων των μετοχών και των κινήτρων που θα υπάρξουν για την αποχώρηση μιας εταιρείας από το Χρηματιστήριο.

Κώδικας κεφαλαιαγοράς

Η εφαρμογή του κώδικα κεφαλαιαγοράς αποτελεί ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στη Σοφοκλέους, καθώς έχει συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί το σύνολο της νομοθεσίας των προηγούμενων ετών και απομένει να γίνει πράξη η εφαρμογή τους. Εξάλλου, όλες οι αρμοδιότητες εποπτείας έχουν πλέον περάσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που είναι ο «απόλυτος άρχοντας» του ελληνικού Χρηματιστηρίου. Στις διεθνείς εξελίξεις από την αρχή του χρόνου η CESR (Ανεξάρτητη Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς) έχει ανακοινώσει την έναρξη των εργασιών της με σκοπό να προετοιμάσει κατευθυντήριες οδηγίες για τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπονται στην προτεινόμενη νομοθεσία για τα ενημερωτικά δελτία και παραθέτει ένα χρονοδιάγραμμα για εργασίες σε αυτόν τον τομέα. Η οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία και η συμπληρωματική της νομοθεσία καθιερώνει μια εναρμονισμένη μορφή για τα ενημερωτικά δελτία στην Ευρώπη και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να χρησιμοποιούν αυτήν τη μορφή προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές χωρίς να πρέπει να υποβάλουν αίτηση για έγκριση για δεύτερη φορά από την τοπική εποπτική αρχή και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τις εταιρείες να αποφεύγουν καθυστερήσεις και κόστος που μπορεί να συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Σαν αποτέλεσμα αυτής της νέας νομοθεσίας, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να εξασφαλίζουν τη λήψη μιας πιο συνεπούς και τυποποιημένης πληροφόρησης που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συγκρίνουν πιο αποτελεσματικά τις διάφορες διαθέσιμες προσφορές κινητών αξιών από έναν μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαϊκών εισηγμένων εταιρειών.

Ενημερωτικά δελτία

Ακόμη η Ανεξάρτητη Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR) υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρίτο τελικό μέρος εισήγησής της για την οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία. Η εισήγηση αυτή ακολουθεί την ευρεία διαβούλευση της CESR με την αγορά για την ελάχιστη πληροφόρηση που θα πρέπει να παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο, με ειδική αναφορά στα ιστορικά οικονομικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο και στις δημοσιεύσεις διαφημίσεων.

Η τελική εισήγηση της CESR προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Την ελάχιστη πληροφόρηση που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, και ειδικότερα την προσθήκη νέων ενημερωτικών πινάκων: Η CESR εισηγείται τεχνικά μέτρα υλοποίησης που σχετίζονται με ενημερωτικούς πίνακες αναφερόμενους σε κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε., από τρίτα κράτη, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών τους αρχών, από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς και, αν είναι νομικά εφικτό, από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου.

β) Την ελάχιστη πληροφόρηση που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα ενημερωτικό δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ενωση: τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία και γ) τη δημοσίευση διαφημίσεων: Η CESR υποβάλλει επίσης τεχνική εισήγηση σε σχέση με πιθανά εκτελεστικά μέτρα που αφορούν στη δημοσίευση διαφημίσεων εκδοτριών εταιρειών που ανακοινώνουν την πρόθεσή τους για προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση. Η CESR τροποποίησε τις αρχικές της προτάσεις, αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις απαντήσεις που έλαβε κατά τη διαβούλευση. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις περιγράφονται ακολούθως:

Β Εχει δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός ενημερωτικός πίνακας για τους διεθνείς δημόσιους οργανισμούς, βάσει του ενημερωτικού πίνακα που χρησιμοποιείται από το Δημόσιο. Η απόφαση να υιοθετηθεί μία παρόμοια προσέγγιση με εκείνη των εκδόσεων χρεογράφων του Δημοσίου καθορίστηκε από το γεγονός ότι το προφίλ κινδύνου των οργανισμών αυτών είναι παρεμφερές με εκείνο του Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι η δομή τους είναι αντίστοιχη με εκείνη των εταιρειών.