ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απάντηση από ΟΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του υπουργείου Πολιτισμού

Από τον πρόεδρο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού κ. Ευγένιο Γιαννακόπουλο λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

Κύριε διευθυντά,

Διάβασα στο οικονομικό τμήμα της «Καθημερινής» (30ής Μαρτίου) στην 21η σελ. δημοσίευμα της κ. Αριστέας Μπουγάτσου με τίτλο «Με σημαδεμένα χαρτιά» δύο διαγωνισμοί για έργα του υπουργείου Πολιτισμού.

Στο δημοσίευμα αυτό, η δημοσιογράφος αναφέρεται σε δύο διαγωνισμούς έργων του Γ΄ ΚΠΣ, τους οποίους διεξάγει ο ΟΠΕΠ A.E. ως τελικός δικαιούχος με βάση τα προβλεπόμενα στη σχετική διαδικασία ένταξης και υλοποίησης των παραπάνω έργων.

Από το δημοσίευμα προκύπτει η εικόνα ότι το υπό παραίτηση διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, επιλαμβάνεται των διαγωνιστικών διαδικασιών ως δεν οφείλει και ότι έτσι δημιουργείται αμφισβήτηση για την αξιοπιστία τους και, εν πάση περιπτώσει, σειρά ερωτημάτων για τη σκοπιμότητα ή τις αιτίες τέτοιων ενεργειών.

Για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, παρακαλώ να σημειώσετε τα εξής:

1. Οι δύο διαγωνισμοί, ο διαγωνισμός «Ψηφιακή έκθεση της ιστορίας των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων» και ο διαγωνισμός «Προμήθεια και ανάπτυξη φορητών συστημάτων πληροφόρησης των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους» είχαν ως ημερομηνίες υποβολής των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων την 29/1/04 και την 24/2/04 αντιστοίχως. Στις αρχές Ιανουαρίου 2004 ανακοινώθηκε η διεξαγωγή γενικών εκλογών για τις 7 Μαρτίου 2004. Εν όψει αυτού, το διοικητικό συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 19/1/2004 για λόγους ευαισθησίας και χρηστής διοίκησης αποφάσισε ότι όφειλε να λάβει οίκοθεν απόφαση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, ώστε αυτές να κατατεθούν μετά τις εκλογές. Πράγματι, ορίστηκαν ως νέες ημερομηνίες οι 16 και 23 Μαρτίου, ενημερώθηκαν δε γραπτώς όλοι οι συμμετέχοντες υποψήφιοι.

2. Στις 11 Μαρτίου 2004 εγώ και τα μέλη του Δ.Σ. υποβάλαμε στην κυβέρνηση τις παραιτήσεις μας, παραμένουμε δε στη θέση μας μέχρι να ολοκληρωθούν σχετικές επιλογές που αφορούν τη νέα διοίκηση. Κατά το διάστημα αυτό, διενεργούμε πράξεις τρέχουσας διαχείρισης, αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και πάντα στο ελάχιστο επιβαλλόμενο μέτρο.

3. Προκειμένων των παραπάνω ημερομηνιών κατάθεσης των προσφορών, το Δ.Σ. όφειλε, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική προκήρυξη, να ορίσει επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προκειμένου να παραληφθούν εγκύρως οι φάκελοι των υποψηφίων. Το Δ.Σ. αποφάσισε τον ορισμό επταμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχουν, σκοπίμως, πέντε μέλη του. Και τούτο προκειμένου να διευκολυνθεί η επόμενη διοίκηση του Οργανισμού να ορίσει πρόσωπα της επιλογής της, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραίτησης και αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ. αυτομάτως οι πέντε από τις επτά θέσεις της επιτροπής θα κενωθούν. Συγχρόνως, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, αποφάσισε ότι η παραπάνω επιτροπή διαγωνισμού διορίζεται διότι δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί περαιτέρω παράταση, ούτε είναι δυνατόν να παραδοθούν οι φάκελοι των διαγωνιζομένων σε άλλον πλην των προβλεπομένων από την προκήρυξη οργάνων. Επίσης, αποφάσισε ότι η οριζόμενη επιτροπή θα παραλάβει, ως υποχρεούται, τους φακέλους των υποψηφίων, δεν θα προχωρήσει όμως στο άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, ούτε φυσικά στην αξιολόγηση του περιεχομένου τους.

4. Για όλη την παραπάνω διαδικασία ενημερώθηκε λεπτομερώς με το με αριθμό 925/18.3.2004 έγγραφό μου ο αρμόδιος υφυπουργός Πολιτισμού κ. Πέτρος Τατούλης.

5. H επιτροπή παρέλαβε από τους υποψηφίους τα υποβληθέντα στοιχεία σφραγισμένα, προέβη σε εξωτερική μονογράφηση και σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής, οι δε φάκελοι κλειδώθηκαν και φυλάσσονται, προκειμένου να παραδοθούν στη νέα διοίκηση για τα περαιτέρω.

Οπως, λοιπόν, καθίσταται σαφές, το όλο θέμα έχει να κάνει με μια πράξη επιμελούς διοίκησης και διασφάλισης της ακεραιότητας του διαγωνισμού που επιβαλλόταν, όχι μόνο από τα πράγματα, αλλά και από την ίδια την εκ του νόμου υποχρέωση των μελών του Δ.Σ. να διαχειρίζονται, μέχρι την αποδοχή της παραίτησής τους, τις υποθέσεις του Οργανισμού με κάθε δυνατή επιμέλεια.

Αλλωστε, αψευδής μάρτυς της ακεραιότητας των παραπάνω διαγωνιστικών διαδικασιών είναι και το γεγονός ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν υπέβαλε, όπως είχε το δικαίωμα, καμιά σχετική ένσταση.

Είμαι σίγουρος ότι θα θελήσετε να ενημερώσετε τους αναγνώστες σας για το περιεχόμενο αυτής της επιστολής αποκαθιστώντας την εσφαλμένη εικόνα που δημιουργήθηκε από το παραπάνω δημοσίευμα και η οποία είναι δυνατόν να προσβάλει την ατομική αξιοπρέπεια των αναφερομένων προσώπων, αλλά και την ομαλή εξέλιξη δύο άψογων, διαγωνιστικών διαδικασιών, δημιουργώντας κλίμα καχυποψίας και επιφυλακτικότητας τόσο στους διαγωνιζόμενους όσο και στην κοινή γνώμη, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.

Με εκτίμηση Ευγένιος Γιαννακόπουλος