ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στη δήλωση τόκων στεγαστικών δανείων

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο, καθώς διαφορετικά αντιμετωπίζεται η έκπτωση των τόκων για δάνεια που έχουν ληφθεί μέχρι το 2002 και διαφορετικά για τα παλαιότερα. Επίσης, οι φορολογούμενοι που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά ή φυσικό αέριο θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς η έκπτωση φθάνει τα 6.000 ευρώ. Ειδικότερα:

1. Δαπάνη ενοικίου. Το 20% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ, μειώνει τον συνολικό φόρο (έκπτωση φόρου έως 240 ευρώ). H ίδια έκπτωση ισχύει και για το ενοίκιο κατοικίας που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για τα παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Απαιτείται ΑΦΜ του εκμισθωτή. Ο υπόχρεος θα πρέπει να συνυποβάλλει με τη δήλωσή του τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί ή υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από το ύψος τους, δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή.

2. Τόκοι στεγαστικών δανείων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2002, οι τόκοι αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, ενώ για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά, οι τόκοι μειώνουν τον συνολικό φόρο κατά ποσοστό 20% αυτών.

Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων, απαιτείται σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος 2010 καθώς και το έτος σύναψης του δανείου.

Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα τους, που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου (στην ίδια υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, αν αυτό δεν βεβαιώνεται στην οικεία βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κτλ.).

3. Δαπάνη για αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η έκπτωση γίνεται στο εισόδημα και ανέρχεται στο 20% της δαπάνης, ενώ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ. Αφορά αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων που έγινε μέσα στο 2007 και δεν μεταβιβάστηκαν μέχρι 31.12.2010.

Η ίδια έκπτωση ισχύει και για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής μέσω εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου, που πραγματοποιείται από 1.1.2007 έως 31.12.2009 και εφόσον διακρατηθούν τρία έτη, οπότε η πρώτη εφαρμογή θα γίνει με τις δηλώσεις του οικον. έτους 2011.

4. Δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά λόγω αναπηρίας. Εκπίπτει από το εισόδημα το ποσό των 2.400 ευρώ.

5. Δαπάνη αμοιβών δικηγόρων. Για την αμοιβή που καταβάλλεται σε δικηγόρους για την παροχή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις αμοιβές για παράσταση κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και για δίκες μισθωτικών διαφορών ακινήτων ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ποσοστό 20% αυτής της δαπάνης εκπίπτει από τον φόρο.

6. Δαπάνη διατροφής. Το 20% της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο σύζυγο εκπίπτει από τον φόρο. Η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

7. Δαπάνη εγκατάστασης φυσικού αερίου και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αφαιρείται από τον φόρο 10% της δαπάνης. Η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 6.000 ευρώ.