ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΟΨΗ : Ανάπτυξη μέσω της διαφάνειας

Για την αποκάλυψητης κοινωνικής διάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της χρήσης εταιρικών ιστοσελίδων πραγματοποιήθηκε έρευνα με δείγμα τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Euronext. H Euronext N. V. είναι ένα πανευρωπαϊκό χρηματιστήριο με βάση το Παρίσι και θυγατρικές στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία. Εκτός από κοινές μετοχές και αγορές παραγώγων, η Euronext παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης και πληροφοριών.

Κατά τη διαδικασία της έρευνας μελετήθηκε η εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των χρηματοπιστωτικών εταιρειών των παραπάνω χωρών, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εταιρειών δεν χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα και κυρίως στις ετήσιες αναφορές του τη διεθνή γλώσσα (αγγλικά). Παρ’ όλο που αυτό από μόνο του είναι ένδειξη μη σωστής αποκάλυψης και διαφάνειας, εφόσον ο μέσος επενδυτής δεν δύναται να μεταφράσει μία πληθώρα πληροφοριών σε μία ξένη γλώσσα, σε αυτή τη μελέτη έγινε προσπάθεια ίσης αντιμετώπισης όλων των εταιρειών για μία πλήρη εικόνα των πληροφοριών που δίνει όλο το δείγμα μέσω των ιστοσελίδων του.

Κάθε επιχείρηση που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υποχρεούται να διατηρεί εταιρικό site στο οποίο και θα κοινολογεί τις ετήσιες αναφορές της. Επειτα, είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε οργανισμού η περαιτέρω αποκάλυψη των πληροφοριών που αφορούν την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη του, παρ’ όλο που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση αμοιβαίων επωφελών σχέσεων μεταξύ αυτού και των φορέων του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί νέα έννοια με ποικιλομορφία στον τρόπο έκφρασής της. Ετσι κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετική εθνική αλλά και εταιρική κουλτούρα. Επιπλέον, ο ρυθμός ανάπτυξης μιας χώρας προστάζει τις επιχειρήσεις για διαφορετική έκταση της αποκάλυψής τους. Ετσι π. χ. στη Γαλλία οι εταιρείες δεν υποχρεούνται σε αποκάλυψη εφόσον δεν απασχολούν ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και οι διεργασίες τους περιορίζονται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Παρατηρήθηκε όμως ότι υπάρχουν κάποιοι επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της αποκάλυψης στις εταιρικές ιστοσελίδες. Αρχικά το είδος των διεργασιών επηρεάζει την κοινολόγηση, ακόμα και σε αυτό το κλειστό δείγμα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες αποκάλυπταν περισσότερα στοιχεία από τις επενδυτικές και οικονομικές υπηρεσίες ίσως γιατί ο αριθμός των άμεσα ενδιαφερόμενων είναι μεγαλύτερος στον τραπεζικό τομέα. Οι βιομηχανίες οικονομίας και υπηρεσιών γενικά αναφέρονται κυρίως σε κοινωνικά και φιλανθρωπικά θέματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ήταν πολύ διαφορετικά σε λίγα χρόνια, εφόσον η κοινωνική και περιβαλλοντική αποκάλυψη αποτελεί νέα έννοια για τις εταιρείες. Εξάλλου θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μέχρι μεταγενέστερου συντονισμού τα κράτη-μέλη δύναται να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας περί αποκάλυψης: στις τράπεζες, στα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Μέσα από αυτή την έρευνα ανακαλύπτουμε ότι όσο περισσότερη πληροφόρηση γίνεται μέσω Διαδικτύου τόσο περισσότερο θεωρείται ότι η επιχείρηση είναι μοντέρνα, ενημερωμένη, ανταγωνιστική. Οι επενδυτές από την πλευρά τους νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τις αποφάσεις τους αλλά και για την καλή λειτουργία της αγοράς.

* Επίκουρου Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Αιγαίου