ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογική πολιτική των ΔΕΚΟ μέσω της διυπουργικής επιτροπής

Την αυστηροποίηση του ελέγχου των οικονομικών των ΔΕΚΟ, την υποχρεωτική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους και την ανάληψη της μισθολογικής πολιτικής των επιχειρήσεων από τη διυπουργική επιτροπή, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Από εδώ και στο εξής, χωρίς την υποβολή επιχειρησιακών σχεδίων (που θα περιλαμβάνουν την πρόοδο στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας τους), αλλά και των τριμηνιαίων στοιχείων για την οικονομική τους κατάσταση, οι ΔΕΚΟ δεν θα μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η μισθολογική πολιτική των δημόσιων επιχειρήσεων θα καθορίζεται και τυπικά πλέον από τη διυπουργική επιτροπή ΔΕΚΟ. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο του να σταματήσουν οι διοικήσεις να ασκούν μισθολογική πολιτική στις επιχειρήσεις και κυρίως μέσω των επιδομάτων.

Επίσης, στο πλαίσιο της περικοπής των δαπανών στις ΔΕΚΟ, μειώνεται και ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων από 9 σε 7 μέλη. Στο δ.σ. θα συμμετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων για να μην διαταραχθεί η υπάρχουσα ισορροπία.

Στις τριμηνιαίες υποχρεώσεις των ΔΕΚΟ περιλαμβάνεται η αποστολή:

– απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της,

– τυχόν αποκλίσεων από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και την αιτιολόγηση και τα μέτρα αντιμετώπισής τους,

– έως τη 16η Μαρτίου κάθε έτους αναθεωρημένου προϋπολογισμού, εφόσον απαιτείται και

– καταλόγου όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής τους κατάστασης, ο οποίος επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Ακόμη, με το ίδιο νομοσχέδιο ενισχύεται ο θεσμός του εσωτερικού ελέγχου.