ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρότεροι κανόνες για τις υπεργολαβίες στις δημόσιες συμβάσεις

attikiodoserga

 Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων φέρνει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που ψηφίστηκε χθες από την ολομέλεια της Ευρωβουλής, στο Στρασβούργο. Ειδικότερα, με τα νέα κριτήρια, επιχειρείται να μπει τέλος στη λεγόμενη «δικτατορία της χαμηλότερης τιμής», όπως χαρακτηριστικά σχολίασαν ευρωβουλευτές. Θεσπίζονται αυστηρότερες διατάξεις και για τις υπεργολαβίες, αλλά και για τις «αφύσικα χαμηλές» προσφορές, ώστε να καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εργολάβοι που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία της Ε.Ε. μπορεί να αποκλειστούν από την υποβολή προσφορών. Επιπλέον, οι δημόσιες αρχές θα είναι σε θέση να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, στις κοινωνικές πτυχές ή στην καινοτομία μιας οικονομικής προσφοράς για δημόσια σύμβαση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την τιμή και το κόστος του κύκλου ζωής του έργου, του αγαθού ή της υπηρεσίας που θέλουν να προμηθευτούν.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα απλοποιηθεί για τις εταιρείες με ένα τυποποιημένο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)», το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τύπο υπεύθυνης δήλωσης. Μόνο ο ανάδοχος του έργου ή της σύμβασης θα υποχρεούται στο εξής να προσκομίσει τα αυθεντικά έγγραφα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μειωθεί έτσι ο διοικητικός φόρτος των επιχειρήσεων κατά τουλάχιστον 80%. Οι νέοι κανόνες ενθαρρύνουν επίσης την υποδιαίρεση των συμβάσεων σε μικρότερα τμήματα, διευκολύνοντας έτσι τις μικρότερες εταιρείες να υποβάλλουν προσφορές.

Η συμφωνία για τους νέους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης τονίζει ότι τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν για το πώς θα γίνουν τα δημόσια έργα ή οι υπηρεσίες – είτε μέσω «εσωτερικών» (inhouse) συμβάσεων είτε μέσω ανάθεσής τους σε ιδιωτικές εταιρείες. Σύμφωνα με το κείμενο της νέας οδηγίας, δεν είναι επιθυμητή η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων οργανισμών κοινής ωφελείας. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν την ιδιαιτερότητα του νερού ως δημόσιου αγαθού και, ως εκ τούτου, δέχτηκαν την εξαίρεσή του από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Οι εν λόγω οδηγίες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα κράτη-μέλη θα έχουν στη συνέχεια 24 μήνες στη διάθεσή τους για να μεταφέρουν τις διατάξεις των νέων κανόνων στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία τους.