ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίμηνη παράταση υπαγωγής στη ρύθμιση για ενήμερους οφειλέτες

16s19trimn
euroooo--2

Παράταση τριών μηνών στο πρόγραμμα διευκόλυνσης των ενήμερων δανειοληπτών, χωρίς τελικά να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στα κριτήρια υπαγωγής ή στο ύψος των μηνιαίων καταβολών, έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα έληγε κανονικά χθες, 15 Ιανουαρίου και τώρα βάσει της υπουργικής απόφασης θα λήξει στις 15 Απριλίου 2014. Ωστόσο, μες στο διάστημα αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί η πορεία του προγράμματος, καθώς και οι αλλαγές που έχουν προταθεί, έτσι ώστε αυτό να καταστεί πιο ελκυστικό. Μετά το πέρας των τριών μηνών δεν αποκλείεται να δοθεί νέα παράταση, με το πρόγραμμα πλέον τροποποιημένο βάσει των αποφάσεων που θα ληφθούν από το νεοσύστατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οσοι υπάγονται στο πρόγραμμα τυγχάνουν των ακόλουθων ευεργετημάτων:
• Περίοδος χάριτος 48 μηνών.
• Αμεση μείωση του συνόλου των μηνιαίων καταβολών στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού. Μάλιστα, η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος και σε κάθε περίπτωση, θα διαμορφώνεται στο 30% του μηνιαίου εισοδήματος.
• Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον για όσο διήρκεσε η περίοδος χάριτος (48 μήνες) και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
• Για ετήσια καθαρά οικογενειακά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ (ή ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ) το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος. Σήμερα το επιτόκιο αυτό διαμορφώνεται στο 1% λόγω μείωσης του επιτοκίου της ΕΚΤ.
• Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.
• Ο δανειστής υποχρεούται να απέχει από κάθε καταγγελία της δανειακής σύμβασης και από κάθε ατομική δίωξη κατά του οφειλέτη, καθώς και κατά του εγγυητή.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν: α) Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. β) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο σε έναν εργοδότη.

γ) Ανεργοι. Ανεξαρτήτως σε ποια από τις τρεις κατηγορίες ανήκει ο δανειολήπτης, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κ.λπ.) θα πρέπει να είναι έως 25.000 ευρώ (ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ) και να έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009. Το ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και έως 20.000 ευρώ ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία 67% και άνω, για τρίτεκνους και για πολύτεκνους.

Στο πρόγραμμα διευκόλυνσης μπορούν να υπαχθούν οφειλές δανειοληπτών μόνο προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες δεν έχουν καταγγελθεί και να αφορούν δανειακές συμβάσεις με αρχική ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μέχρι την 30-06-10 – έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων –και για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνάει τις 180.000 ευρώ (ή 200.000 ευρώ για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).

Για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (300.000 ευρώ για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).
• Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών (μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις) που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού να μην ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ (15.000 ευρώ για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).
• Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) να μην ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο δανειολήπτης είναι τα ακόλουθα: αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, φωτοτυπία ταυτότητας, βεβαίωση αποδοχών ή αντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες με εξαρτημένη σχέση εργασίας), αντίγραφα εκκαθαριστικών και εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 του οικονομικού έτους 2010 και του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης, αντίγραφο του Ε9 του 2009 και τυχόν μεταβολών του, αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, υπεύθυνη δήλωση για το ύψος των καταθέσεων, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι άνεργος) και πιστοποιητικό αναπηρίας.