ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες

Οι επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες

Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις και στη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους η άμεση μικρο-προληπτική εποπτεία των 4 συστημικών τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank και Eurobank) θα ασκείται από την ΕΚΤ, με τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ΤτΕ θα έχει την αρμοδιότητα για την άμεση εποπτεία, υπό τις οδηγίες της ΕΚΤ, μόνον των μικρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων των συνεταιριστικών. «Τα ειδικά καθήκοντα που θα ανατεθούν στην ΕΚΤ αναφορικά με την άμεση εποπτεία των 4 συστημικών ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, που αποτελούν περισσότερο από το 80% του ενεργητικού των ισολογισμών του συνόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων που ασκούν δραστηριότητα στη χώρα μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Θα θέσουν σε νέα βάση τους όρους υπό τους οποίους τα πιστωτικά ιδρύματα αντλούν δανειακά κεφάλαια, χορηγούν δάνεια και προβαίνουν σε επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά, στις αγορές ακινήτων και σε άλλες μη χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, πόσο μάλλον αφού έχουν καθιερωθεί και αυστηρότεροι κανόνες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με τη μικρο- και μακρο-προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία τους», αναφέρει ο κ. Χρήστος Γκόρτσος.

Εξειδικεύοντας στις επιπτώσεις της ευρωπαϊκής τραπεζικής ενοποίησης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Γκόρτσος αναφέρει ότι βάσιμα μπορεί να υποστηριχθεί ότι, με τη θέση σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενωσης το 2014, οι συνθήκες ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σε ένα καθεστώς ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενδέχεται να αναβαθμιστούν, και μάλιστα σημαντικά.

«Για τη χώρα μας, προϋπόθεση αποτελούν βέβαια, περαιτέρω, η σταθεροποίηση των δημοσιονομικών δεικτών και η διασφάλιση ενός σταθερού πολιτικού κλίματος, που θα επιτρέψουν: τη σταδιακά σταθερή περαιτέρω επιστροφή καταθέσεων στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, τη δυνατότητα προσφυγής των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις διεθνείς διατραπεζικές αγορές και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου για την άντληση περαιτέρω δανειακών κεφαλαίων (σε αντιστοιχία με την ανάλογη δυνατότητα του ελληνικού Δημοσίου), και κατά συνέπεια, τη δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να επιστρέψουν πλήρως, με απόλυτη ασφάλεια για τους καταθέτες τους, στη συνήθη δανειοδοτική τους δραστηριότητα, εφόσον εν τω μεταξύ έχει επιτευχθεί σταδιακά η ανάκαμψη του πραγματικού τομέα της οικονομίας, την υλοποίηση της οποίας τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα συνδράμουν ήδη, σημαντικά δε, και στο ακόμα ισχύον υφεσιακό καθεστώς με την ιδιαίτερα σημαντική εγγυητική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων», επισημαίνει.