ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οροφή τα 15.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων

Οροφή τα 15.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων

Τον πλήρη συμψηφισμό των αποδοχών που έχουν λάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι όντας σε διαθεσιμότητα με την αποζημίωση που θα λαμβάνουν σε περίπτωση απόλυσης λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Η συνολική αποζημίωση του υπαλλήλου δεν θα υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ, ενώ όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «η παρούσα αντικατάσταση θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση στο θέμα των αποζημιώσεων απόλυσης και με τις περιπτώσεις άλλων υπαλλήλων, όπως αυτών που είχαν τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, οι οποίοι συμψήφισαν τις αποδοχές του χρόνου εργασιακής εφεδρείας με την αποζημίωση απόλυσης όπως προβλέφθηκε στον ν. 4024-2011». Σημειωτέον ότι η τροπολογία ισχύει και για όσους διαθέσιμους έχουν ήδη απολυθεί λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης.

Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην τροπολογία, για τους μόνιμους και για τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και στη συνέχεια λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη για την κατάταξη του υπαλλήλου καθώς και ο χρόνος που μεσολάβησε για τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Οι αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι συμψηφίζονται στην αποζημίωση απόλυσης ως εξής: Αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι τρία έτη δεν συμψηφίζεται κανένα ποσό, για υπηρεσία από τρία έτη και μία ημέρα ώς έξι έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας μισού μήνα. Για υπηρεσία από έξι έτη και μία ημέρα ώς 12 έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας ενός μήνα, για αποδοχές από 12 έτη και μία ημέρα έως 18 έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας δύο μηνών, για υπηρεσία από 18 έτη και μία ημέρα έως 24 έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τριών μηνών. Τέλος για υπηρεσία από 24 έτη και μία ημέρα και άνω συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τεσσάρων μηνών.

Εφόσον υπάλληλος έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στον μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, στον δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αποζημίωσης, ενώ επισημαίνεται ότι όποιος λαμβάνει αποζημίωση απόλυσης λόγω κατάργησης της οργανικής του θέσης, δεν δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία.

Ως προς τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης, τον υπόχρεο, τη διαδικασία καθώς και το ακριβές ύψος της, αυτά καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.