ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: Οικονομικά αυτοτελείς οι ΟΤΑ

ΣτΕ: Οικονομικά αυτοτελείς οι ΟΤΑ

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ' αριθμ. 1716 – 1717/2014 αποφάσεις του, απέρριψε τις αιτήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και διαφόρων Δήμων της χώρας, κρίνοντας ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν παραβιάζει την συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (Δήμοι-Κοινότητες).

Από το ΣτΕ οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ ζητούσαν να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών του Σεπτεμβρίου 2013 για την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2014 και για την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων και Κοινοτήτων.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η γνώμη που παρέχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποδεικνύοντας τα ποσά που πρέπει να εγγραφούν στους κωδικούς των προϋπολογισμών ώστε αυτοί να είναι ισοσκελισμένοι και ρεαλιστικοί, δεν δεσμεύει το περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο ψηφίζει τελικά τον προϋπολογισμό. Το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να τη λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητήριου, αλλά μπορεί και να αποκλίνει από αυτήν.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να τηρεί τις αρχές διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και κατάρτισης του προϋπολογισμού και η νομιμότητα των πράξεων του ελέγχονται από την αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας των ΟΤΑ και τον ελεγκτή νομιμότητας. Πέρα από όλα αυτά η νομιμότητα όλων αυτών κρίνεται από τα δικαστήρια.
Ακόμη, υπογραμμίζεται στις δύο αποφάσεις ότι δεν προβλέπονται κυρώσεις για μη συμμόρφωση του περιφερειακού συμβουλίου στις υποδείξεις του Παρατηρητήριου, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ.

Κατά συνέπεια, η γνωμοδότηση του Παρατηρητήριου δεν θίγει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ η οποία κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, αλλά και οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις περιέχουν οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών των περιφερειών και δεν περικόπτουν τα έσοδα των ΟΤΑ, καταλήγει το ΣτΕ.