ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπλόκα της εφορίας έξω από ιατρεία και ξενοδοχεία

Μπλόκα της εφορίας έξω από ιατρεία και ξενοδοχεία

Με τη βοήθεια των πελατών θα διενεργούνται πλέον οι έλεγχοι σε εκπαιδευτήρια, κλινικές, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια, πάρκινγκ, ξενοδοχεία, συνεργεία, γιατρούς και οδοντιάτρους. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών θα είναι «στημένοι» έξω από τους ανωτέρω χώρους προκειμένου να ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν και στη συνέχεια θα ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία.

Η νέα αυτή διαδικασία εφαρμόζεται μετά την κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων όπως π.χ. ιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία κ.λπ.

Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, θα ζητούν την άρση του τραπεζικού απορρήτου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δικαιούται να ζητεί πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, τους συμβολαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων κ.λπ. Μάλιστα, οι τράπεζες και όλοι οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει σε διάστημα 10 ημερών να αποστέλλουν τα στοιχεία στον ελεγκτικό μηχανισμό. Επίσης, στις υποθέσεις που υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, οι έλεγχοι θα γίνονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση αποφασίσει να διενεργήσει πλήρη φορολογικό έλεγχο πρέπει την απόφασή της αυτή να τη γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο πριν από την επίσκεψη του ελεγκτή στις εγκαταστάσεις του φορολογουμένου.

Με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών επαληθεύσεων από τον ελεγκτή και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον φορολογικό έλεγχο ότι προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής του φορολογούμενου σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει υποβάλει, πριν από τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και της έκδοσης της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου μαζί με το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή (με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου) καθώς και οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο αιτιολογεί τη διαφοροποίηση της αμέσως ως άνω οφειλής σε σχέση με τη φορολογική οφειλή με βάση τη δήλωση. Με το σημείωμα αυτό θα καλείται ο φορολογούμενος να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου, 20 ημέρες από την επίδοσή του.