ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσω Ιντερνετ οι αλλαγές στοιχείων στην εφορία

Μέσω Ιντερνετ οι αλλαγές στοιχείων στην εφορία

Ηλεκτρονικά θα μπορούν πλέον να αλλάζουν τα στοιχεία τους οι φορολογούμενοι γλιτώνοντας τις ουρές της εφορίας. Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με τη νέα διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, των στοιχείων του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό μέσω Διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία.

Ειδικότερα ο φορολογούμενος μπορεί με τη διαδικασία αυτή να προβεί σε μεταβολή ή συμπλήρωση, κατά περίπτωση, των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά αναγράφονται στο ισχύον δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας, ήτοι επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης καθώς και των στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα β΄ του εντύπου Μ1 (είδος ταυτότητας – αριθμός δελτίου ταυτότητας – ημερομηνία έκδοσης – εκδούσα Αρχή), της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού τηλεφώνου και του αριθμού τηλεομοιοτυπικού, εφόσον διαθέτει. Σε περίπτωση που η κατοικία του φορολογουμένου χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικασία αυτή μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.

Οσοι φορολογούμενοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisΝet και επιθυμούν να μεταβάλουν τα στοιχεία τους με ηλεκτρονική διαδικασία, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisΝet.

Από την πλευρά τους οι εφοριακοί θα προβαίνουν στον έλεγχο των αλλαγών που έχουν γίνει και θα αποδέχονται τη δήλωση, καταχωρίζοντας τις σχετικές μεταβολές στο υποσύστημα, μόνο εφόσον από τον έλεγχο διαπιστώνεται η ορθότητα των στοιχείων που μεταβάλλονται.