ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στην ανταγωνιστικότητα λόγω υψηλής ανεργίας και χρέους

Πτώση στην ανταγωνιστικότητα λόγω υψηλής ανεργίας και χρέους

Η άσχημη εικόνα των δημοσιονομικών, η στασιμότητα στην υλοποίηση πραγματικών επενδύσεων, καθώς και το ρεκόρ ανεργίας που κατέγραψε η Ελλάδα το 2013 είχαν ως συνέπεια να δεχθεί νέο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα. Στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας 2014 (η οποία βασίζεται σε στοιχεία του 2013) του IMD, η Ελλάδα κατατάσσεται 57η μεταξύ εξήντα χωρών, σημειώνοντας μάλιστα πτώση τριών θέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη επετηρίδα του 2013, κάτω από τη Βουλγαρία και πάνω από την Αργεντινή, την Κροατία και τη Βενεζουέλα.

Επιπλέον, η Ελλάδα, παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου, έχει μεταξύ των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων παγκοσμίως πολύ άσχημη εικόνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του IMD, μεταξύ 4.300 στελεχών επιχειρήσεων παγκοσμίως για την εικόνα των 60 χωρών – οικονομιών που εξετάζονται, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 58η θέση, κάτω από τη Ρουμανία και πάνω από την Αργεντινή και τη Βενεζουέλα. Η βαθμολογία που συγκεντρώνει είναι μόλις 2,38 βαθμοί σε μία κλίμακα όπου το 0 είναι οι πλέον αρνητικές γνώμες και το 10 οι πλέον θετικές.

Σε ό,τι αφορά την κατάταξη ως προς την ανταγωνιστικότητα, αυτή προκύπτει από την εξέταση τεσσάρων επιμέρους κατηγοριών δεικτών. Η κατάταξη της Ελλάδας σε αυτούς τους επιμέρους δείκτες είναι η ακόλουθη:

• Οικονομική αποδοτικότητα. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση, την 60ή, από την 59η πέρυσι ως αποτέλεσμα των πολύ χαμηλών ταχυτήτων της εγχώριας οικονομίας, αλλά και λόγω της πολύ υψηλής ανεργίας.

• Κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57η θέση από την 56η θέση το 2013, λόγω κυρίως της επιδείνωσης της δημόσιας χρηματοδότησης επενδύσεων. Από την άλλη η Ελλάδα βελτίωσε τη νομοθεσία για το επιχειρείν, αφού στον σχετικό υποδείκτη καταλαμβάνει το 2014 την 40ή θέση από την 45η το 2013. Ερωτήματα, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ έχουν μειωθεί οι διαδικασίες για την ίδρυση επιχείρησης από 11 στην έρευνα του 2013 σε 5 στην αντίστοιχη του 2014, ο απαιτούμενος χρόνος έχει αυξηθεί από τις 11 στις 14 ημέρες. Η μόνη προφανής ερμηνεία είναι ότι παρά τη μείωση των βημάτων, απαιτείται περισσότερος χρόνος, διότι έχει μειωθεί το προσωπικό στις υπηρεσίες που εμπλέκονται.

• Επιχειρηματική αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για τον τομέα στον οποίο η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, κατά επτά θέσεις, από την 47η το 2013 στην 54η φέτος. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) που αποτελεί τον εκπρόσωπο του IMD στην Ελλάδα, η πτώση σε αυτόν τον τομέα οφείλεται στη μεγάλη πτώση των επιμέρους δεικτών που συνιστούν τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως: α) Η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, β) η ανάγκη για περαιτέρω οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γ) η στάση της κοινωνίας μας απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, κ.λπ, ζητήματα δηλαδή που επηρεάζουν αρνητικά την εξωστρέφεια και το άνοιγμα νέων αγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προφανώς συνιστούν εμπόδια στην εγχώρια επιχειρηματικότητα στην προσπάθειά της για επιβίωση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

• Υποδομές. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 39η θέση από την 35η το 2013.

Σύμφωνα με το IMD, οι κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι: α) Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, β) η προσέλκυση, αλλά και υλοποίηση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, γ) η απλοποίηση του νομικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, δ) η ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, με άξονα τη μεταποιητική δραστηριότητα και την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας και ε) ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.