ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 500 ευρώ από ΙΚΑ

Κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 500 ευρώ από ΙΚΑ

To ποσό οφειλής ύψους 500 ευρώ έχει τεθεί ως όριο για την αποφυγή κατασχέσεων και αναγκαστικών μέτρων από τα ασφαλιστικά Ταμεία. Οπως διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο του διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κ. Ρ. Σπυρόπουλου, δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης επί ακίνητης και κινητής περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι τις 6 Απριλίου για συνολικές οφειλές μικρότερες του ποσού αυτού αίρονται, αφού υποβληθεί σχετική αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων για χρέη προς το Δημόσιο που καταβάλλονται περιοδικά αυξήθηκε με νόμο από το ποσό των 1.000 στα 1.500 ευρώ. Στις περιπτώσεις που ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του 1/4 αυτών. Ομως το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την 6η Απριλίου και εμπίπτουν στο ακατάσχετο ποσό αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση ύστερα από αίτηση και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή συντάξεων. Η διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ, καθώς ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 7 Απριλίου 2014. Επομένως ποσά που έχουν παρακρατηθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν επιστρέφονται.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι με νόμο θεσπίστηκε το ακατάσχετο για απαιτήσεις φυσικών προσώπων από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται στις 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι για κάθε φυσικό πρόσωπο θεσπίζεται το ακατάσχετο για απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και για ένα και μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης απαιτείται η γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο του τραπεζικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εν συνεχεία θα πρέπει να ενημερώσει τα πιστωτικά ιδρύματα για την υποβαλλόμενη δήλωση.

Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός, καθώς η διάταξη είναι δεσμευτική ως προς το ακατάσχετο ενός και μόνο λογαριασμού και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Επειδή για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης απαιτείται η έκδοση απόφασης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τον τρόπο υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής, τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης και τον τρόπο ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο.