ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις συμβάσεις παραχώρησης

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις συμβάσεις παραχώρησης

Τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, ενσωματώνοντας και τη σχετική κοινοτική οδηγία 2014/23/33, προβλέπει σχετικό σχέδιο νόμου που έθεσαν χθες σε δημόσια διαβούλευση έως τις 11 Μαρτίου τα υπουργεία Οικονομίας και Υποδομών. Στο νομοσχέδιο περιγράφονται όλοι οι τρόποι με τους οποίους θα προωθούνται εφεξής οι συμβάσεις παραχώρησης, στις οποίες ο ανάδοχος αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει την κατασκευή και εκμετάλλευση ενός έργου, ή αναλαμβάνει την παροχή μιας υπηρεσίας έναντι «ενοικίου» ή άλλου μοντέλου χρηματοδότησης.

Οπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποιο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των Συμβάσεων Παραχώρησης (ΣΠ). Γι’ αυτόν τον λόγο, κατά κανόνα, οι Συμβάσεις Παραχώρησης μεγάλης αξίας, της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ και άνω, κυρώνονταν με τυπικό νόμο από τη Βουλή, προκειμένου να περιβληθούν με αυξημένο τυπικό κύρος οι κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις που εμπεριέχονταν σε αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο νόμου προβλέπει σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων και τομέων, πέραν των έργων υποδομών (π.χ., οδικοί άξονες, ακίνητα), που παραδοσιακά οι Συμβάσεις Παραχώρησης αποτελούν πάγια πρακτική. Ειδικότερα, τέτοιου είδους συμβάσεις θα μπορούν πλέον να συνάπτονται στον τομέα του φυσικού αερίου και της θερμότητας (διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων), στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και στην παροχή ή την εκμετάλλευση δικτύων στους τομείς των μεταφορών (π.χ., σιδηρόδρομος, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία, κ.λπ.). Επίσης, Συμβάσεις Παραχώρησης θα μπορούν να συνάπτονται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής για την παροχή υπηρεσιών αερολιμένων, θαλάσσιων λιμανιών ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων, για την εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου και την αναζήτηση ή την εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, όπως επίσης και για ταχυδρομικές υπηρεσίες. Παράλληλα, στο σχέδιο ορίζονται και κανόνες σχετικοί με τις δυνατότητες ή μη τροποποίησης υφισταμένων συμβάσεων. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι οποιαδήποτε αύξηση της αξίας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής αξίας της σύμβασης, γιατί τότε θα απαιτείται η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη ρύθμισης για συμπράξεις Δημοσίου-Δημοσίου, δηλαδή μεταξύ δημοσίων φορέων. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους δημοσίους φορείς για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή διαγωνισμού για την επιλογή ενός ιδιωτικού φορέα, εισάγοντας παράλληλα και εχέγγυα για τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τέλος, επιχειρείται και η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται πλέον να καταθέτουν μόνο μία υπεύθυνη δήλωση (Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής), προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Με τη δήλωση αυτή βεβαιώνουν ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, και μόνον ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της πλήρωσης όσων είχαν βεβαιωθεί στην υπεύθυνη δήλωση. Εκτιμάται ότι η πρακτική αυτή αναμένεται να ευνοήσει τη συμμετοχή του μεγαλύτερου αριθμού των οικονομικών φορέων στις διαδικασίες ανάθεσης, και έτσι να διευρύνει τον ανταγωνισμό.