ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηροποιείται ξανά η επιλογή προϊσταμένων από τη ΓΓΔΕ

Αυστηροποιείται ξανά  η επιλογή προϊσταμένων  από τη ΓΓΔΕ

Επαναφέρει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, το οποίο για κάποιον ανεξήγητο λόγο είχε καταργήσει ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Γ. Μπάκας (είχε αντικαταστήσει την Κ. Σαββαΐδου), δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο αδιαφανείς διαδικασίες για την τοποθέτησή τους. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του κ. Μπάκα είχε εκδοθεί λίγες μέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του σημερινού γραμματέα.

Πλέον και με στόχο όχι μόνο την περαιτέρω ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης από τον πολιτικό και κομματικό μηχανισμό αλλά και την επαναφορά της αξιοκρατίας, ο νέος γ.γ. ΔΕ συστήνει εκ νέου το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνει πρόσθετες προϋποθέσεις επιλογής των προϊσταμένων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του κ. Πιτσιλή, επανέρχεται η διαδικασία επιλογής των προϊστάμενων που προέβλεπε η απόφαση του 2014 της Κ. Σαββαΐδου και προστίθεται νέα παράγραφος, σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος υποχρεούται, έως την προηγούμενη μέρα διεξαγωγής της συνέντευξης, να υποβάλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτού:

α) Εχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και να έχουν δηλώσει το σύνολο των εισοδημάτων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις αυτές.

β) Είναι ενήμεροι για τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο.

γ) Δεν είναι δικαιούχοι ή τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο ανήκει σε εταιρεία εγκατεστημένη σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

δ) Εχουν υποβάλει στην υπηρεσία την προβλεπόμενη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Η μη υποβολή τής ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αποκλείει τη συμμετοχή του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησής του.