ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις φυσικού αερίου το 2015

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις φυσικού αερίου το 2015

Διπλασιασμό κερδών και αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό 5,9% παρουσίασε η ΕΠΑ Αττικής το 2015. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2015 στα 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2014. Τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 169,18 εκατ. και συμπεριλαμβάνουν έσοδα από χρέωση ισχύος ύψους 6,65 εκατ., τέλη σύνδεσης ύψους 1,6 εκατ., έσοδο διανομής 502 χιλ. ευρώ, λοιπές υπηρεσίες ύψους 397 χιλ. ευρώ. Επίσης περιλαμβάνεται συμβατικό έσοδο που αφορά το κόστος κατασκευής του δικτύου εντός του 2015, συνολικού ύψους 6,8 εκατ. ευρώ. Οπως επισημαίνεται από την εταιρεία, τα λειτουργικά αποτελέσματα του 2015 καταδεικνύουν αυξημένο λειτουργικό κέρδος, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2014, λόγω υψηλότερων πωλήσεων. Οι ετήσιες πωλήσεις επηρεάστηκαν θετικά από τις καιρικές συνθήκες, κυρίως κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του έτους. Οι πωλήσεις αερίου αυξήθηκαν κατά 5,2% και ανέρχονται στα 151,7 εκατ., αντί 144,3 εκατ. το 2014. Βελτιωμένος εμφανίζεται και ο δείκτης καθαρού περιθωρίου της εταιρείας, ο οποίος κινήθηκε το 2015 στο 12,6%, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με το 2014.

Το 2015, η ΕΠΑ Αττικής υπέγραψε 8.264 νέα συμβόλαια λιανικών πελατών, τα οποία αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση 2,3 κυβικά μέτρα αερίου, υπέγραψε επίσης συμβόλαιο με νέους μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες, συνολικής ετήσιας κατανάλωσης 2 εκατ. κ.μ. Η ΕΠΑ Αττικής το 2015 εκτέλεσε κατασκευαστικά έργα, μέσω 6 εργολαβιών, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα κατασκευάστηκαν 3.750 νέες παροχές, 7,5 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης και 0,7 χιλιόμετρα νέου δικτύου μέσης πίεσης, εγκαταστάθηκαν 5 σταθμοί διανομής, 6 σταθμοί πελατών και ένας σταθμός CNG.

Στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ ανέρχεται το χρεωστικό υπόλοιπο πελατών της εταιρείας, ύστερα από τη μείωση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ύψους 7,7 εκατ. ευρώ και την αφαίρεση ποσού ύψους 2,1 εκατ. ευρώ που αφορά σε απαιτήσεις για εσωτερικές εγκαταστάσεις, το οποίο θα εισπραχθεί μετά το 2016. Οι λοιπές απαιτήσεις ύψους 12,1 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν, κυρίως, μη τιμολογημένες προβλέψεις κατανάλωσης φυσικού αερίου ύψους 9,6 εκατ. ευρώ και είσπραξη από Δήμους 1,1 εκατ. ευρώ.