ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηκτική η άνοδος της μακροχρόνιας ανεργίας

Εκρηκτική η άνοδος της μακροχρόνιας ανεργίας

Τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης στην ανεργία υπογραμμίζει το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο της Alpha Bank. Οπως σημειώνουν οι οικονομολόγοι της τράπεζας, δύο μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που προκάλεσε η παρατεταμένη ύφεση είναι η εκρηκτική άνοδος της μακροχρόνιας ανεργίας και η ανεργία των νέων. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μακροχρόνια ανεργία (άτομα άνεργα πέραν του έτους) προξενεί βλάβη στην κοινωνική συνοχή, ενώ η ανεργία των νέων οδηγεί στην απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και στη διαρροή του επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό. Ετσι, η χώρα στερείται υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση και φορολογικά έσοδα.

Οι παραπάνω εξελίξεις συνδέονται με την αποεπένδυση και την αδυναμία σχηματισμού παγίου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία, που με τη σειρά τους οφείλονται στην αβεβαιότητα και στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην επιχειρηματικότητα και τη μισθωτή εργασία. Την προηγούμενη χρονιά, η τόνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα της αυξημένης ευελιξίας που επετεύχθη στα προηγούμενα χρόνια και της βραχύβιας ανάκαμψης που σημειώθηκε το 2014 και το α΄ εξάμηνο του 2015 οδήγησε σε μικρή κάμψη του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας στο 18% του εργατικού δυναμικού το 2015 έναντι 19,5% το 2014.

Ειδικότερα, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων καταγράφει μεν μικρή μείωση όλα τα τρίμηνα του 2015 σε ετήσια βάση (δ΄ τρίμηνο 2015: 872,2 χιλ., δ΄ τρίμηνο 2014: 909,4 χιλ.) αλλά παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η αναλογία των μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των ανέργων υποχώρησε στο 73,1% το 2015 (73,5% στο 2014). Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των μακροχρόνια ανέργων αφορά ηλικίες άνω των 30 ετών. Οι οικονομολόγοι της Alpha Bank τονίζουν ότι είναι απαραίτητος ο περιορισμός της νέας υφεσιακής διαταραχής και της μεταβάσεως το ταχύτερο δυνατό σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη.