ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εντός Ε.Ε.

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εντός Ε.Ε.

Τη δυνατότητα να ελέγχονται όλοι οι λογαριασμοί που διατηρούν εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι Ελληνες πολίτες έχουν οι φορολογικές αρχές της χώρας μας, με το σχέδιο νόμου που συζητείται στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Επί της ουσίας, το υπουργείο Οικονομικών με τις διατάξεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, με στόχο την αντιμετώπιση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς των ελεγχομένων εντός της Ε.Ε. Με τη νέα οδηγία της Ε.Ε. επεκτείνεται το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, αφού τα κράτη-μέλη, εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου (π.χ. εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία κ.λπ.), θα ανταλλάσσουν και πληροφορίες αναφορικά με δηλωτέο λογαριασμό για τα φορολογικά έτη από το 2016 και εξής. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται για κάθε λογαριασμό θα αφορούν:

α) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.

β) Τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού).

γ) Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού.

δ) Σε περίπτωση λογαριασμού θεματοφυλακής:

• Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό.

• Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.

ε) Σε περίπτωση καταθετικού λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.