ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα λειτουργούν οι διαχειριστές αφερεγγυότητας από την 1η Οκτωβρίου 2016

dikastiria

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας θα ασκεί από την 1η Οκτωβρίου 2016 τις αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Τούτο προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Οικονομικών σε νομοσχέδιο για τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Πάντως, για την πλήρη λειτουργία του νέου θεσμού θα πρέπει να εκδοθούν αρκετές υπουργικές αποφάσεις και δύο προεδρικά διατάγματα. Η έννοια του διαχειριστή αφερεγγυότητας είχε θεσπισθεί με τον νόμο 4336/2015 (σ.σ. τον νόμο για το τρίτο μνημόνιο) με έναρξη ισχύος αρχικά την 1/1/2016. Ωστόσο δόθηκαν δύο παρατάσεις, ενώ με τη χθεσινή τροπολογία γίνονται σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τον περυσινό νόμο. Ειδικότερα:

• Συστήνεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας με αρμοδιότητες τη χορήγηση της άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας, την ανανέωση και την ανάκλησή της, καθώς και τη μέριμνα και την τήρηση του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας.

• Συστήνεται πειθαρχικό συμβούλιο για τον πειθαρχικό έλεγχο των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

• Συγκροτείται Επιτροπή Εξετάσεων για τη διενέργεια γραπτών πανελλήνιων εξετάσεων για την επιλογή των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

• Οι λεπτομέρειες για τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι διαχειριστές αφερεγγυότητας, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποχρεώσεις τους, ο προσδιορισμός της αμοιβής τους και σειρά κρίσιμων ζητημάτων για τη λειτουργία του θεσμού προβλέπεται να καθορισθούν με προεδρικό διάταγμα.

• Κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας των διαχειριστών αφερεγγυότητας την οποία θα εγκρίνει με απόφασή του ο υπουργός Δικαιοσύνης.

• Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας υποχρεούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, τα οποία διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς. Με προεδρικό διάταγμα θα καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο, η δευτερογενής νομοθεσία πρέπει να εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου πρέπει να ισχύσουν πλήρως οι νέες διατάξεις έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την επιλογή των διαχειριστών αφερεγγυότητας.