ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετοχοποιείται το 49% της ΕΥΑΘ

Σχέδιο νόμου που προετοιμάζει τη μετοχοποίηση μέχρι 49% της Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση. Με το ίδιο, το Δημόσιο «αποχωρεί» από τις διοικήσεις τραπεζών και ΔΕΚΟ, ενώ ορίζονται και ειδικές παράμετροι λειτουργίας των ΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με το σχέδιο ιδρύεται ΝΠΔΔ (με την επωνυμία ΕΥΑΘ παγίων) στην ιδιοκτησία του οποίου περιέρχονται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πάγια της ΕΥΑΘ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Οπως διευκρινίζεται στην εισηγητική έκθεση, το Δημόσιο διατηρεί την αρμοδιότητα καθορισμού των τιμολογίων, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται κάθε πενταετία, με στόχο να διασφαλίζεται η ομαλή αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Η ΕΥΑΘ παγίων θα αναλάβει και την εξυπηρέτηση όσων δανείων έχει συνάψει σε προγενέστερο χρόνο η ΕΥΑΘ Α.Ε. και αφορούσε την πραγματοποίηση επενδύσεων αναφορικά με την απόκτηση των συγκεκριμένων παγίων. Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης τη χορήγηση για 30 χρόνια στην ΕΥΑΘ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Παράλληλα με το ίδιο σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία μια τροποποίηση κοινοτικής οδηγίας σχετικής με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των ΕΠΕΥ, αναφορικά με:

α) Την παροχή δυνατότητας χρησιμοποίησης εσωτερικών μοντέλων διαχείρισης κινδύνου τύπου «value-at-risk», σαν εναλλακτική της τυτοποιημένης μεθόδου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι κινδύνου αγοράς και συγκεκριμένα του κινδύνου θέσης, του κινδύνου τιμών συναλλάγματος και του κινδύνου από θέσεις σε εμπορεύματα.

β) Την ενσωμάτωση μέτρων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς από θέσεις σε εμπορεύματα και σε παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων.

γ) Την αντιμετώπιση των θέσεων σε χρυσό σαν θέσεις σε ξένο νόμισμα.

Επίσης στο πλαίσιο ανδιοργάνωσης των φορέων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με το άρθρο 13 καταργούνται οι νομοθετικοί περιορισμοί ως προς τη μετοχική σύνθεση του ΧΑΑ, του ΧΠΑ, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

Με τις τροποποποιήσεις επίσης που περιέχονται στο άρθρο 15 δίνεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού: α) να κατατίθενται σ’ αυτά περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και β) να μπορούν να συμμετάσχουν σε ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε. Διαχειρίσεως κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο.

Με το ίδιο σχέδιο νόμου η κυβέρνηση επιχειρεί την απεμπλοκή του Δημοσίου από τις διοικήσεις της Εθνικής και της Εμπορικής Τράπεζας αλλά και από επιχειρήσεις οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου υπάρχει επίσης άρθρο που προωθεί την ίση φορολογική μεταχείριση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ K. ΜΗΤΟΣΤΑΚΗΣ» με τα κοινωφελή ιδρύματα με τις επωνυμίες «ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ» και «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».