ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάτω των 27 δισ. ευρώ το ενεργητικό των Α/Κ

Οι εξαγορές μεριδίων στις κατηγορίες Διαχείρισης Διαθεσίμων και Ομολογιών Εσωτερικού, καθώς και οι απώλειες του ΧΑΑ πίεσαν το ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ ανέρχονταν στις 7/6 σε 27 δισ. ευρώ μειωμένα κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την 31η Μαΐου, ενώ οι καθαρές εκροές της περιόδου ανήλθαν σε 248 εκ. ευρώ. Νέα κεφάλαια κατευθύνθηκαν στα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ, ενώ τις καλύτερες μέσες αποδόσεις κατέγραψαν τα Μετοχικά Εξωτερικού και τα Ομολογιακά Εσωτερικού.

Στα Αμοιβαία Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού κυριάρχησαν οι εξαγορές μεριδίων με την καταγραφή καθαρών εκροών 253 εκ. ευρώ. Η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων της κατηγορίας περιορίσθηκε κατά 2,1% σε 11,57 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε μερίδιο αγοράς 43,2%.

Το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού υποχώρησε σε ποσοστό 2,89%, προσεγγίζοντας τα 6,19 δισ. ευρώ.

Οι καθαρές εισροές στην κατηγορία ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε στο 23,12% της συνολικής αγοράς Α/Κ. Στα Μετοχικά Εξωτερικού καταγράφηκε, αντιθέτως, άνοδος ενεργητικού κατά 3,37% στα 355 εκ. ευρώ, ενώ θετικές κατά 1,5 εκ. ευρώ ήταν οι ροές κεφαλαίων στην κατηγορία.

Στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού συνεχίσθηκαν οι εξαγορές μεριδίων, καθώς σημειώθηκαν καθαρές εκροές 33 εκ. ευρώ. Το ενεργητικό τους υποχώρησε οριακά σε 5,23 δισ. ευρώ λόγω της θετικής κατά 0,44% μέσης απόδοσης της κατηγορίας, ενώ αύξηση του αριθμού μεριδίων που αντιστοιχεί σε καθαρές εισροές 28 εκ. ευρώ σημειώθηκε στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,60%, προσσεγίζοντας τα 2,6 δισ. ευρώ.