ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανταγωνιστική και αειφόρος ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Ενωση χρηματοδοτεί ερευνητικά έργα και έργα τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της ανταγωνιστικής και αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πέμπτου προγράμματος πλαισίου.

Ποιοι είναι οι στόχοι

Α) Αειφόρος κινητικότητα και συνδυασμός μεταφορικών μέσων. Οι προτάσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορούν αποκλειστικά τον «Εξυπνο σιδηρόδρομο» (Ενιαία αγορά υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών) και τις κατωτέρω προτεραιότητες:

– Κοινωνικοοικονομικά σενάρια για την κινητικότητα των προσώπων και των αγαθών.

– Υποδομές και οι διασυνδέσεις τους με τα μέσα και τα συστήματα μεταφορών.

– Συστήματα διαχείρισης των συνδυασμένων και μη μεταφορών.

Αυτές οι δράσεις ανταποκρίνονται στη στρατηγική του αναθεωρημένου προγράμματος εργασίας, που βασίζεται στη συγκέντρωση σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων της κεντρικής δράσης σχεδιασμένων να διευκολύνουν την ανεύρεση λύσεων. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν μετρήσιμες επιδράσεις, υψηλές προδιαγραφές και άμεση σχέση με τον Ευρωπαίο πολίτη και με τους πολιτικούς στόχους. Με βάση αυτό το πλαίσιο, θα δοθεί προτεραιότητα σε προτάσεις Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΤΑ εξαιρετικής ποιότητας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων αυτού του μεγέθους.

Β) Χερσαίες μεταφορές και θαλάσσιες τεχνολογίες. Οι προτάσεις θα πρέπει οπωσδήποτε ν’ αφορούν αποκλειστικά τα κατωτέρω:

– Τεχνολογίες καίριας σημασίας για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

– Θαλάσσιες τεχνολογίες καίριας σημασίας.

– Νέες αρχές σχεδιασμού οχημάτων χερσαίων μεταφορών – αυξημένη απόδοση συστημάτων.

– Αποτελεσματική διαλειτουργικότητα και μεταφόρτωση.

Επίσης, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν θεματικά δίκτυα και συντονισμένες δράσεις.

Γ) Νέες προοπτικές για την αεροναυπηγική.

Δ) Μετρήσεις και δοκιμές.

Στο πλαίσιο των στόχων «Νέες προοπτικές για την αεροναυπηγική» και «Μετρήσεις και δοκιμές» μπορούν να υποβληθούν προτάσεις μόνο για θεματικά δίκτυα και συντονισμένες δράσεις.

Επιλέξιμοι φορείς: Ολα τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των προς ένταξη στην Ε.Ε. υποψηφίων χωρών.

Οροι χρηματοδότησης: Τα ερευνητικά έργα και τα έργα τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ενωση με ποσοστό που κυμαίνεται από 35% έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Τα θεματικά δίκτυα και οι συντονισμένες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν και μέχρι 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.