ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαχείρισης διαθεσίμων και ομολογιακά καθόρισαν τις εξελίξεις

Ο ι διακυμάνσεις των αγορών και οι μεταβολές στις προτιμήσεις των επενδυτών οδήγησαν σε διαφοροποιήσεις τους συσχετισμούς… δυνάμεων ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του 2001.

Τα ομολογιακά είχαν τη σημαντικότερη αύξηση μεριδίου αγοράς κατά περίπου 6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών για το διάστημα 31/12/2000-31/5/2001. Τη μεγαλύτερη και αντίστοιχη σε ποσοστό πτώση κατέγραψαν τα διαχείρισης διαθεσίμων, που περιορίστηκαν σε 43,6% από 49,7% στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Οι σημαντικές μεταβολές στις δύο κατηγορίες που κινούνται στο χώρο της «σιγουριάς» καθόρισαν τις εξελίξεις και έως ένα βαθμό απεικόνισαν τη διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των επενδυτών. Στα μετοχικά το μερίδιο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, ενώ μικρή (περίπου 0,8%) ήταν η ενίσχυση των μικτών.

Η αύξηση στα ομολογιακά και η μείωση στα διαχείρισης διαθεσίμων κατά το ίδιο ποσοστό (6%) δεν σημαίνει βέβαια ότι κεφάλαια αντίστοιχου ύψους μετακινήθηκαν από τη μια κατηγορία προς όφελος της άλλης.

Σε απόλυτα μεγέθη, τα ποσά που αποχώρησαν από τη δεύτερη κατηγορία ήταν περίπου τετραπλάσια και γίνονται περίπου 5 φορές περισσότερα στην περίπτωση που η σύγκριση ανάμεσα στα διαχείρισης διαθεσίμων και ομολογιακά περιοριστεί στα αμοιβαία εσωτερικού.Η διαμόρφωση των ενεργητικών την 31/5/2001 μετά τις μεταβολές στα μερίδια αγοράς, παρέχει ενδεικτική εικόνα των διαφορών σε απόλυτα μεγέθη. Τα διαχείρισης διαθεσίμων και στις τρεις υποκατηγορίες (εσωτερικού, εξωτερικού, διεθνή) διαμορφώθηκαν σε υπερδιπλάσιο ύψος, καθώς ανήλθαν σε περίπου 4,04 τρισ. δρχ. και τα ομολογιακά σε 1,95 τρισ. δρχ.

Οι διαφοροποιήσεις στα μερίδια αγοράς δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκην επίσης ότι οι μεταβολές στο ύψος των κεφαλαίων κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Στα μετοχικά, για παράδειγμα, το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους και οι τρεις επί μέρους κατηγορίες είχαν μείωση ενεργητικού, όπως και εκροές που συνολικά ανήλθαν σε περίπου 45 δισ. δρχ. Από αυτές, τα 40 δισ. δρχ. αφορούν τα αμοιβαία που επενδύουν κυρίως στο ελληνικό χρηματιστήριο. Το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας παρέμεινε όμως στην ουσία αμετάβλητο το ίδιο διάστημα. Και τούτο διότι απλά, η διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς εξαρτάται και από τις μεταβολές στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Η σημαντική συρρίκνωση των διαχείρισης διαθεσίμων εσωτερικού αποτέλεσε και τη βασική αιτία που παρέσυρε χαμηλότερα κατά 11,92% ή 1,25 τρισ. δρχ. το συνολικό ενεργητικό της αγοράς το πρώτο πεντάμηνο του 2001. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια στην κατηγορία περιορίστηκαν κατά 1,19 τρισ. δρχ., που σημαίνει ότι η αγορά χωρίς τα διαχείρισης διαθεσίμων θα παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την 31/12/2000. Από την υποχώρηση της κατηγορίας επηρεάστηκαν, όπως θα ήταν και αναμενόμενο, περισσότερο τα ενεργητικά στις τραπεζικές απ’ ό,τι στις ασφαλιστικές ΑΕΔΑΚ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια περιορίστηκαν στις πρώτες κατά 13,3% και στις δεύτερες κατά 2,8%.

Η μείωση ενεργητικού και μεριδίου στα διαχείρισης διαθεσίμων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εκροές και η αύξηση στα ομολογιακά αντίστοιχα στις εισροές κεφαλαίων. Τον πρώτο λόγο και στις δύο περιπτώσεις είχαν οι κατηγορίες εσωτερικού.

Η πορεία των αποδόσεων δεν επιβεβαίωσε όμως τις προσδοκίες των επενδυτών που επιχείρησαν τη μετακίνηση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε 1,61% για τα διαχείρισης διαθεσίμων και σε 0,93% για τα ομολογιακά την περίοδο 31/12/2000-31/5/2001. Τα τελευταία υπολείπονται εξαιτίας κυρίως της αστάθειας και πτώσης στις τιμές των ομολόγων κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2001.

Από τη διάρθρωση των μεριδίων αγοράς προκύπτει επίσης ότι και στις δύο ημερομηνίες, το 65% των μεριδιούχων προτίμησε τη… θαλπωρή των επιτοκίων. Κατά συνέπεια, η προστασία του κεφαλαίου τίθεται ως πρωταρχικός στόχος για 7 στους 10 επενδυτές, παρά τις περιορισμένες πλέον ονομαστικές αποδόσεις που προσφέρουν τα επιτόκια.

Η αναλογία υπέρ της «σιγουριάς» παραμένει διαχρονικά σε υψηλά επίπεδα στην ελληνική αγορά, όπως προκύπτει από τα μερίδια στις επιμέρους κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων. Εξέλιξη απόλυτα λογική κατά το παρελθόν, που στηρίχθηκε στα υψηλά επιτόκια και που διαταράχθηκε μόνον το 1999 από την έντονη άνοδο των τιμών στο ΧΑΑ και τη γενικότερη στροφή προς τις μετοχικές τοποθετήσεις. Και τότε, όμως, περίπου ένας στους δύο επενδυτές στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων βρισκόταν στα ομολογιακά και διαχείρισης διαθεσίμων.

Γ) Νέες προοπτικές για την αεροναυπηγική.