ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το καθεστώς του ευρώ και των εθνικών νομισματικών μονάδων

Μέρος Β’ Από την 1η Ιανουαρίου 1999 (2001) που το ευρώ κατέστη το νόμισμα των έντεκα (δώδεκα) συμμετεχόντων κρατών-μελών, οι συμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα να καταρτίζουν συμβάσεις, συνομολογημένες σε ευρώ ή να μετατρέπουν τις εκκρεμείς συμβάσεις τους στο ενιαίο νόμισμα. Δεδομένου, όμως, του γεγονότος ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου το ευρώ είναι μόνο λογιστικό χρήμα υπήρξε αναγκαία η υιοθέτηση ρυθμίσεων με τις οποίες να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση δύο αντικρουόμενων αιτημάτων, αφενός μεν η καθιέρωση της όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένης χρήσης του λογιστικού χρήματος ευρώ στις συναλλαγές, αφετέρου δε η διασφάλισή του ότι δεν υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης στις συναλλαγές ενός νομίσματος που δεν υπάρχει ακόμα σε φυσική μορφή.

Η επιδιωκόμενη ισορροπία επιτεύχθηκε με την καθιέρωση της αρχής της προαιρετικότητας αναφορικά με τη χρήση του ευρώ στις συναλλαγές κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Νομικό θεμέλιό της αποτελεί η διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 6 του Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία «όταν σε μια νομική πράξη (π.χ. σύμβαση, αξιόγραφο, δικαστική απόφαση, διοικητική πράξη) γίνεται αναφορά σε εθνική νομισματική μονάδα, η αναφορά αυτή είναι το ίδιο έγκυρη όπως εάν αφορούσε το ευρώ σύμφωνα με τις τιμές μετατροπής».

Η εξειδίκευση της αρχής της προαιρετικότητας γίνεται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού. Ρητά προβλέπεται, λοιπόν, ότι η αντικατάσταση των νομισμάτων των συμμετεχόντων κρατών-μελών από το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999 και 2001, αντίστοιχα δεν συνεπάγεται υποχρέωση μεταβολής της αναφοράς τού νομίσματος στις νομικές πράξεις που έχουν ισχύ κατά την εν λόγω ημερομηνία. Συνεπώς:

(i) Ενέργειες που οφείλουν να εκτελεστούν δυνάμει νομικών πράξεων που είναι εκφρασμένες σε εθνική νομισματική μονάδα συμμετέχοντος κράτους-μέλους ή στις οποίες προβλέπεται η χρήση αυτής, δεν επιτρέπεται να εκτελούνται σε ευρώ, αλλά πρέπει να εκτελούνται στην οικεία εθνική νομισματική μονάδα.

(ii) Αντίστοιχα, ενέργειες που οφείλουν να εκτελεστούν δυνάμει νομικών πράξεων που είναι εκφρασμένες σε ευρώ ή προβλέπουν τη χρήση αυτής της μονάδας, εκτελούνται στο ενιαίο νόμισμα. Αν, όμως, σε νομική πράξη προβλέπεται ότι η εκπλήρωση της οφειλής πρέπει να γίνει με την καταβολή μετρητών, ο δανειστής είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τραπεζογραμμάτια ή/και κέρματα εκφρασμένα στην οικεία εθνική νομισματική μονάδα, καθώς δεν υφίστανται ακόμα μετρητά σε ευρώ.

Γιατί όμως Liberty; «Διότι αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι από τις διακοπές τους είναι η ελευθερία», απαντά ο ιδρυτής Lotfi Belhassine, τυνησιακής καταγωγής, άνθρωπος με εξαιρετικό χιούμορ και ενδιαφέρουσα διαδρομή στον χώρο του τουρισμού. Τα προαναφερθέντα ισχύουν, εκτός αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

Εξελίξεις