ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Εκκίνησης Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος Asia-Invest και ειδικότερα του Ταμείου Εκκίνησης των Επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για την εξοικείωση με τη γλώσσα και τα επιχειρηματικά ήθη (C 109/10.4.2001). Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ευρωπαϊκούς και ασιατικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ομάδες επιχειρήσεων όπως οι βιομηχανικές ενώσεις, οι ομοσπονδίες εργοδοτών και τα εμπορικά επιμελητήρια. Λεπτομερείς πληροφορίες περιέχονται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων που δημοσιεύεται μαζί με την παρούσα πρόσκληση στη διεύθυνση web της Κοινής Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων στο Διαδίκτυο: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/indexen.htm καθώς και στη διεύθυνση web της Γραμματείας του Asia Invest: http://www.asia-invest.com Τυχόν ερωτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected] Ισχύουν τρεις προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων: 9 Ιουλίου, 17 Σεπτεμβρίου και 26 Νοεμβρίου.

Ευφυή συστήματα βιομηχανικής παραγωγής

Στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της κοινωνίας των πληροφοριών και τον τομέα της ανταγωνιστικής και αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης για τα ευφυή συστήματα βιομηχανικής παραγωγής (IMS), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για δράσεις ΕΤΑ (C 27/27.1.2001) Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες παρέχονται μαζί με τα δύο προγράμματα εργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European IMS Secretariat, Rue de la Loi 200, Β-1049 Brussels, [email protected], fax : 322 299 45 72, http://www.cordis.lu/ims/home.html. Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν πριν από την 19η Σεπτεμβρίου 2001 στην ακόλουθη διεύθυνση: The IMS Initiative,Research Proposals Office, Square Frere-Orban 8, Β-1000 Brussels