ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτίωση ερευνητικού δυναμικού

Στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της βελτίωσης του ερευνητικού ανθρωπίνου δυναμικού και της κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ (C 361/15.12.2000).

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και τους κανόνες διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και σχετικά με τον τρόπο εκπόνησης και υποβολής των προτάσεων, παρέχονται στις οδηγίες που, μαζί με το πρόγραμμα εργασίας και άλλες πληροφορίες σχετικές με την παρούσα πρόσκληση, διατίθενται από την Επιτροπή στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ερευνας, Archimedes Prize, Rue de la Loi 200, Β-1049 Brussels, website: http://www.cordis.lu/improving, e-mail: [email protected], fax: 322 299 21 02.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων προβλέπει τιμητικές διακρίσεις για ερευνητικές εργασίες υψηλού επιπέδου.

Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, οι προτάσεις που υποβάλλονται εγγράφως πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή το αργότερο στις 17:00 έως τις 31 Ιουλίου 2001 και στην ακόλουθη διεύθυνση: Βραβείο Archimedes, The Research Proposal Office Square Frere Orban 8, Β-1040 Brussels. Η νέα έκδοση του «Εγχειριδίου διαδικασιών για την αξιολόγηση προτάσεων» μπορεί να παραληφθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης με αντικείμενο τη βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και της κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ.(C 107/7.4.2001).

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τον τρόπο εκπόνησης και υποβολής προτάσεων δίνονται στις σχετικές οδηγίες που μαζί με το πρόγραμμα εργασίας και άλλες σχετικές πληροφορίες διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ακόλουθες διευθύνσεις: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ερευνας, Διεύθυνση C – European Research Area : Science and Society Rue de la Loi 200, Β-1049 Brussels, e-mail: [email protected], web: http://www.cordis.lu/improving, fax: 322 296 32 70.

Για την εκπόνηση των προτάσεών τους, οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο λογισμικού Protool που διατίθεται από την Επιτροπή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: http://www.cordis.lu.fp5/protool, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε CD-RΟΜ.

Για να γίνουν δεκτές οι προτάσεις πρέπει να παραληφθούν από την Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 2 Ιουλίου 2001 και ώρα Βρυξελλών 5 μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση: «Human Potential Programme», Raising Public Awareness, Research Proposals Office, Square Frere Orban 8, Β-1040 Brussels.