ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ποιότητα» στην απασχόληση αναζητεί η Ε.Ε.

Σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα της απασχόλησης, αλλά και η ποιότητα των θέσεων εργασίας καθώς και το γενικότερο επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων. Με το σκεπτικό αυτό η Κομισιόν υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το θέμα έπειτα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Αννας Διαμαντοπούλου και η οποία πρόκειται να τεθεί προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν, τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η εν λόγω στρατηγική αποσκοπεί στον καθορισμό σημείων αναφοράς για τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τις ασχολούμενες με τα κοινωνικά/εργασιακά θέματα Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις βάση «δεικτών ποιότητας» για τις επιμέρους θέσεις εργασίας, τις αγορές εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές. Μέσα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία θα ζητηθεί από τα κράτη – μέλη να δημιουργήσουν το ανάλογο περιβάλλον για καλύτερα πληρωμένες, καλύτερα ειδικευμένες, ασφαλέστερες και υγιέστερες θέσεις εργασίας, για καλύτερη πρόσβαση σ’ αυτές και για πιο αποτελεσματική κοινωνική πρόνοια.

Να σημειωθεί ότι όλη αυτή η νέα στόχευση βασίζεται στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισσαβώνας (Στρατηγική για το πέρασμα στη νέα οικονομία) και της Νίκαιας (υιοθέτηση Κοινωνικής Ατζέντας, με τις οποίες δίνεται έμφαση στις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στους «ανθρώπινους πόρους» καθώς και στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του «ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου».

Δηλαδή του «προτύπου» που -σε αντίθεση με το ανάλογο των ΗΠΑ- δίνει σημασία στην ποιότητα και στον τρόπο κατανομής των δαπανών που γίνονται για την ανάπτυξη της απασχόλησης και των κοινωνικών δαπανών. Ετσι, ενώ στις ΗΠΑ οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία είναι υψηλότερες από τις ανάλογες στην Ευρώπη, το 40% του αμερικανικού πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε βασική υγειονομική περίθαλψη, ποσοστό που είναι πολύ μεγαλύτερο του ανάλογου στην Ε.Ε. Ακόμη, ενώ τόσο η Ε.Ε. όσο και οι ΗΠΑ δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την εκπαίδευση, το ποσοστό αναλφαβητισμού μεταξύ των Αμερικανών είναι πολύ υψηλότερο απ’ όσο μεταξύ των Ευρωπαίων.

Τέλος, οι προαναφερόμενες προτάσεις επιζητούν να μετρήσουν την «ποιότητα των θέσεων εργασίας» μέσω δύο μεγάλων ομάδων δεικτών: α) αυτή που αφορά τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας, δηλαδή την επαγγελματική ικανοποίηση, την αμοιβή, τις μη χρηματικές απολαβές, το χρόνο εργασίας, τα προσόντα και τις προοπτικές κατάρτισης, το περιεχόμενο της εργασίας και την αντιστοιχία μεταξύ των χαρακτηριστικών της εργασίας και των χαρακτηριστικών του εργαζομένου β) εκείνη που αφορά τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της εργασίας και της αγοράς εργασίας, δηλαδή την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τη διασφάλιση της απασχόλησης, την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, την ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής, τον κοινωνικό διάλογο και τις συμμετοχικές διαδικασίες που αφορούν τους εργαζόμενους, τη μεταχείριση των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων και εκείνων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την έλλειψη διακρίσεων στους εργασιακούς χώρους.

δ. Ανδρες και γυναίκες ηλικία 49 ετών και 8.700 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 5.700 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.