14 Νοεμβρίου 1919
Συνθήκη Νεϊγύ

Συνθήκη ανάμεσα στη Βουλγαρία και στις σύμμαχες και συνασπισμένες δυνάμεις που αναδείχτηκαν νικήτριες στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη συνθήκη περιέρχεται στην Ελλάδα η Δυτική Θράκη.

«ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 15 Νοεμβρίου. Η υπογραφή της ειρήνης με την Βουλγαρίαν εγένετο την 10ην πρωϊνήν ώραν της Πέμπτης εν τη μεγάλη αιθούση της Δημαρχίας του Νεγύ. Η αίθουσα αύτη, 22 μέτρων μήκους και 9 πλάτους, είνε διακεκοσμημένη πολυτελέστατα. Περίεργος δε σύμπτωσις υπήρξεν ότι οι Βούλγαροι πληρεξούσιοι είδον εν τη αιθούση ταύτη την εικόνα της πριγκηπίσσης Κλημεντίνης, θυγατρός του βασιλέως της Γαλλίας Λουδοβίκου Φιλίππου και μητρός του Τσάρου Φερδινάνδου της Βουλγαρίας. Η αίθουσα είχε λαμπρά έπιπλα και τάπητας, το δε διά την συνθήκην πολυτελές μελανοδοχείον προσεφέρθη υπό της πόλεως του Νεγύ, ήτις θα το κρατήση εις ανάμνησιν του γεγονότος. Ομού με την συνθήκη της Βουλγαρίας υπεβλήθη προς υπογραφήν η σύμβασις περί παλινοστήσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας […].»

Φωτογραφίες
Επικύρωση της Συνθήκης του Νεϊγύ από τη Βουλγαρία, με τις υπογραφές του βασιλιά Φερδινάνδου, του πρωθυπουργού Αλεξάνταρ Σταμπολίνσκι και του υπουργού Εξωτερικών Μιχαήλ Ματζάροφ.