5 Οκτωβρίου 1920
Η Ρωσία του Λένιν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρότατες εξεγέρσεις χωρικών, οι οποίοι αρνούνται να παραδώσουν μέρος της συγκομιδής τους για τον επισιτισμό των κατοίκων της Μόσχας και των άλλων μεγάλων πόλεων.

«Τρεις μεγάλαι ένοπλοι εξεγέρσεις ευρίσκονται κατά την παρούσαν στιγμήν εν πλήρει δράσει εις τρία διάφορα σημεία της Ρωσσίας […] Η επανάστασις, η οποία φαίνεται να είνε η τρομερωτέρα πασών, εξερράγη εις την περιφέρειαν του Ταμπόβ, κειμένου εις το μέσον της οδού από Μόσχας εις Βόλγαν, όπου οι χωρικοί απέκοψαν την σιδηροδρομικήν γραμμήν της Μόσχας και η κυκλοφορία προς ανατολάς διεκόπη επί τινα χρόνον εις Κοσλόβ. Στρατεύματα, υποστηριζόμενα υπό του πυροβολικού, απεστάλησαν εις την ζώνην των ταραχών, αλλά […] πολλοί στρατιώται ηυτομόλησαν προς το μέρος των χωρικών [...].»

Φωτογραφίες
Ο Β.Ι. Λένιν, ηγέτης της επανάστασης των Μπολσεβίκων, στο γραφείο του (AP Photo).