22 Νοεμβρίου 1920
Δημοψήφισμα για την επάνοδο του Κωνσταντίνου

Οι Έλληνες ψηφίζουν υπέρ της επιστροφής του Κωνσταντίνου στον θρόνο. Από το δημοψήφισμα απείχαν οι Φιλελεύθεροι του Βενιζέλου, θεωρώντας προβληματικό τον τρόπο διεξαγωγής του. Κυρίαρχο σύνθημα των οπαδών της επιστροφής ήταν το: «Ψωμί, ελιά και Κώτσο βασιλιά!»

«Και το δημοψήφισμα υπήρξεν χθες διπλούν. Εις τους τόπους της ψηφοφορίας, όπου οι Έλληνες εκλογείς επιτέλουν το ωραίον καθήκον των, αλλά και εις τους δρόμους όπου ακράτητος και παρασύρουσα εξεχύθη η λαϊκή ψυχή. Ευχαί, όνειρα και θέλησις, εξεδηλώθησαν χθες εις μιαν απέραντον κραυγήν - νέον εγερτήριον σάλπισμα των Ελλήνων. - “Έρχεται”. Από της 7ης πρωινής ώρας η πόλις παρουσίασεν ασυνήθιστον κίνησιν.»

Φωτογραφίες
Ο Κωνσταντίνος Α' σε πίνακα του Παύλου Μαθιόπουλου (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).