6 Δεκεμβρίου 1920
Επιστροφή βασιλιά Κωνσταντίνου Α’

Δύο εβδομάδες μετά το δημοψήφισμα, ο Κωνσταντίνος επιστρέφει στη χώρα, ύστερα από τριετή εξορία στην Ελβετία. Οι εκδηλώσεις του λαού θερμές, όχι όμως και οι αντιδράσεις των έως τότε συμμάχων (Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί).

«Ο κόσμος συνωθείται πέριξ της αμαξοστοιχίας ζητών να ίδη τον Βασιλέα εκ του πλησίον. Πολλοί ασπάζονται τα οχήματα, άλλοι αναρριχώνται εις τας βαθμίδας, μη θέλοντες ν’ αποχωρισθώσι της αμαξοστοιχίας. Εν μέσω της αποθεώσεως αυτής, την 8.10' ακριβώς η βασιλική αμαξοστοιχία εγκαταλείπει την Κόρινθον […] Την 11ην ακριβώς η αμαξοστοιχία εισέρχεται εις τον σταθμόν της Αττικής, υπό τας ουρανομήκεις ζητωκραυγάς του πλήθους. Ο Βασιλεύς ένδακρυς επαναβλέπει τας Αθήνας, προβάλλων εκ του εξώστου.»

Φωτογραφίες
Κόρινθος: Το τρένο που μεταφέρει τον Κωνσταντίνο στην Αθήνα ξεκινά [πηγή: Michel De Greece (επιμέλεια) – Ελένη Χέλμη-Μαρκεζίνη (εισαγωγή), Ελληνική Δυναστεία – Σπάνιες φωτογραφίες από τη Συλλογή της Αμαρυλλίδος Μαρκεζίνη, Εκδόσεις Φερενίκη, Αθήνα 2003].