8 Φεβρουαρίου 1921
Διάσκεψη για το Μικρασιατικό

Διασυμμαχική Διάσκεψη στο Λονδίνο (Φεβρουάριος-Μάρτιος). Παρόντες και οι κεμαλικοί. Προτείνεται συμβιβασμός (μερική αναθεώρηση της Συνθήκης των Σεβρών), ο οποίος απορρίπτεται και από την τουρκική και από την ελληνική πλευρά.

«Λονδίνον - Ο αγγλικός Τύπος παρακολουθεί τας εργασίας της Διασκέψεως, δημοσιεύων εξαιρετικά ευμενή διά την ελληνικήν υπόθεσιν άρθρα. Οι “Τάιμς”, τονίζοντες ότι θα ήτο δυνατή ελαφρά μόνον τροποποίησις της συνθήκης των Σεβρών όσον αφορά την Σμύρνην, προσθέτουν: “Δύναται να θεωρηθή ως δεδομένον ότι οι Έλληνες θα παραμείνουν εν Σμύρνη. Άλλωστε ο Μουσουλμανικός πληθυσμός έχει δηλώσει ότι ουδεμίαν έχει εδαφικήν αξίωσιν.
Ρώμη – Βεβαιούται ότι οι Γάλλοι, θεωρούντες πιθανόν ότι δεν θα επέλθη εν Λονδίνω τελική συμφωνία, επιθυμούν να προταχθή η συνομολόγησις, μέχρις ου λυθεί το Ανατολικόν, γενικής ανακωχής εν Κιλικία και επί του ελληνικού μετώπου”» (τηλεγραφήματα του Γ.Α. Βλάχου απευθείας από το Λονδίνο, στις 11 Φεβρουαρίου).

Φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Καλογερόπουλος (δεξιά, καθιστός) και άλλα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διασυμμαχική Διάσκεψη του Λονδίνου.