26 Μαρτίου 1921
Ο Δ. Γούναρης πρωθυπουργός

Κυβερνητική κρίση οδηγεί σε παραίτηση της κυβέρνησης του Νικόλαου Καλογερόπουλου. Σχηματίζεται νέα κυβέρνηση από τον Δημήτριο Γούναρη, ο οποίος διατηρεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπουργός επί των Οικονομικών και προσωρινώς επί του Επισιτισμού ορίζεται ο Π. Πρωτοπαπαδάκης.

«Η Κυβέρνησις, ήτις ανέλαβε την αρχήν από της χθες, είνε Κυβέρνησις βαρυνομένη διά βαρύτατων ευθυνών. Αλλ’ ας ελπίσωμεν, επ’ αγαθώ της Ελλάδος, ότι θ’ αναδειχθή αντάξια των όλως εξαιρετικών περιστάσεων. Ο Πρόεδρος της νέας Κυβερνήσεως είναι ανήρ γνωστών ικανοτήτων. Αλλ’ υπέρ πάσαν ικανότητα πολιτικήν, η τόλμη είνε ίσως η πρωτεύουσα αρετή διά τους κυβερνώντας εις ημέρας μεγάλων δυσχερειών.»

Φωτογραφίες
Ο Δημήτριος Γούναρης (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).