1 Αυγούστου 1921
Διάβαση και μάχη Σαγγάριου

Από την 1η Αυγούστου, ο ελληνικός στρατός προελαύνει προς ανατολάς, μέσω της Αλμυράς Ερήμου. Αν και εξαντλημένος, διαβαίνει τον Σαγγάριο ποταμό και διασπά τις πρώτες γραμμές άμυνας του τουρκικού στρατού. Ήταν η τελευταία επιθετική επιχείρηση των ελληνικών δυνάμεων.

«Στρατεύματα ημών μετά μακράς πορείας εκατέρωθεν Σαγγαρίου και παρά την μεγάλην Αλμυράν Έρημον ήλθον εις επαφήν μετά των κυρίων δυνάμεων του εχθρού νοτίως του Γκιοκ ποταμού, ανατολικώς παραποτάμου Σαγγαρίου. Αρχηγός Στρατιάς Μ. Ασίας – Α. Παπούλιας» (Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως μέχρι της 10/8/1921). «Ο αγών προεβλέπετο άγριος, διότι οι ημέτεροι είχον ήδη πληροφορηθή ότι ο εχθρός είχε συγκεντρώσει όλας τας δυνάμεις του εκείθεν του ποταμού, τον οποίον υπέσχετο να καταστήση “Μάρνην της Ανατολής” ή “Βερεζίναν των Ελλήνων”» (18/8).

Videos
Διάβαση και μάχη Σαγγάριου
Φωτογραφίες
Σιδηροδρομικός συρμός μεταφέρει στρατιωτικά τμήματα διά μέσου της Αλμυράς Ερήμου τον Αύγουστο του 1921 (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).