28 Σεπτεμβρίου 1922
Συνθήκη Μουδανιών

Υπογράφεται στα Μουδανιά συνθήκη ανακωχής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ο ελληνικός στρατός αποσύρεται από τις περιοχές της Θράκης που βρίσκονται ανατολικά του ποταμού Έβρου. Εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοί ελληνικής καταγωγής υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Η Κυβέρνησις έλαβε χθες τηλεγράφημα εκ Κωνσταντινουπόλεως του κ. Σιμοπούλου πληροφορούντος ότι επέδωκε προς τον πρόεδρον της Διασκέψεως των Μουδανιών στρατηγόν Χάρριγκτων την δήλωσιν της ελληνικής Κυβερνήσεως περί αποδοχής των όρων της ανακωχής. Ο κ. Σιμόπουλος δεν υπέγραψε το πρωτόκολλον, κριθείσης επαρκούς της δηλώσεως. […] Περί των επιφυλάξεων της ελληνικής Κυβερνήσεως ως προς το ζήτημα της πολιτικής κυριότητος επί της Ανατολικής Θράκης, εκρίθη τελικώς ότι δεν παρίστατο ανάγκη γραπτής ανακοινώσεως εφ’ όσον η ανακοινωθείσα σύμβασις προς τους εμπολέμους ήτο καθαρώς στρατιωτική.»

Φωτογραφίες
Το κτήριο στο οποίο υπογράφηκε η Ανακωχή των Μουδανιών.