11 Ιανουαρίου 1923
Γαλλοβελγική κατοχή Ρουρ

Γαλλικά και βελγικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την κοιλάδα του Ρουρ, καρδιά της γερμανικής βιομηχανίας. Στόχος τους, να αναγκάσουν τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης να καταβάλει τις πολεμικές αποζημιώσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κηρύσσεται παθητική αντίσταση, παύει η λειτουργία των εργοστασίων και ο πληθωρισμός γιγαντώνεται.

«Η κατάστασις εις το Ρουρ είνε στάσιμος. Αι στρατιωτικαί επιχειρήσεις φαίνεται ότι επερατώθησαν. Οι Γάλλοι προσπαθούν ήδη να παγιώσουν την κατοχήν των απομονούντες οικονομικώς την περιοχήν του Ρουρ. Οι Γερμανοί συνεχίζουν την αντίδρασίν των κηρύσσοντες απεργίας και οργανούντες διαδηλώσεις.
[…]απεφασίσθη όπως από της πρωίας της σήμερον εμποδισθή πάσα μεταφορά ανθράκων προς την μη κατειλημμένην Γερμανίαν. Το μέτρον τούτο θα ισχύση μέχρις ότου οι Γάλλοι διοργανώσουν τον έλεγχο επί των σιδηροδρόμων του Ρουρ και την πλήρη τελωνειακήν ζώνην επί των ανατολικών συνόρων του Ρουρ. Όταν τούτο συντελεσθή, οι Γερμανοί ανθρακωρύχοι θα εξαναγκασθώσι να προμηθεύουν πρώτον τους άνθρακας διά τας επανορθώσεις […].»

Φωτογραφίες
Το γαλλικό ιππικό περιπολεί στην περιοχή του Ρουρ, μετά την κατάληψή της από τους Βέλγους και τους Γάλλους (AP Photo).