18 Ιανουαρίου 1923
Από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ημερολόγιο

Το ελληνικό κράτος εφαρμόζει το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ονομάζοντας την 16η Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος το εφάρμοσε στο εορτολόγιό της έναν χρόνο αργότερα.

«“Η περαιτέρω διατήρησις, τονίζει η [εισηγητική] έκθεσις, του Ιουλιανού ημερολογίου τυγχάνει επιβλαβής, ατέ επιφέρουσα σύγχυσιν, δυσχέρειας και ανωμαλίας εις την Επιστήμην, το Εμπόριον, την Συγκοινωνίαν, το Χρηματιστήριον, τα τηλεγραφήματα, την δημοσίαν και ιδιωτικήν αλληλογραφίαν εν γενεί, τας διεθνείς σχέσεις και συναλλαγάς της χώρας.” […] Παρατίθεται επίσης το πρακτικόν της Ι. Συνόδου, ήτις αποδέχεται την πολιτικήν ημερολογιακήν μεταρρύθμισιν.»

Φωτογραφίες
Ημερολόγιο του 1914, στο οποίο αναγράφονται οι ημερομηνίες και με τα δύο ημερολόγια.