24 Ιουλίου 1923
Συνθήκη της Λωζάννης

Παραχωρούνται οριστικά στην Τουρκία η ανατολική Θράκη, το βιλαέτι της Σμύρνης, η Ίμβρος και η Τένεδος. Επιβεβαιώνεται η ανταλλαγή των πληθυσμών. Η Τουρκία παραιτείται από τις διεκδικήσεις της στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στην Κύπρο και στα Δωδεκάνησα.

«Η συνθήκη της ειρήνης υπεγράφη εν Λωζάννη σήμερον. Η τελετή ήρχισε περί την 3ην μ.μ. Την 3.15’ υπέγραψεν ο Ισμέτ πασσάς. Την 3.45΄ υπέγραψεν ο κ. Βενιζέλος. Η τουρκική αντιπροσωπεία επανέρχεται. […]
Η τελετή της υπογραφής της Συνθήκης της Ειρήνης υπήρξε επιβλητική και μεγαλοπρεπής, καίτοι απουσίαζον εξ αυτής αι μεγάλαι πολιτικαί φυσιογνωμίαι, αι οποίαι διεκρίνοντο κατά την υπογραφήν των άλλων, μετά τον μέγαν πόλεμον συνθηκών. […]
Τηλεγράφημα προς την ενταύθα ελληνικήν πρεσβείαν εκ μέρους της εν Λωζάννη αντιπροσωπείας αναγγέλλει ότι ο κ. Βενιζέλος και τα λοιπά μέλη αναχωρούν αύριον την πρωίαν, ερχόμενοι ενταύθα. Το τηλεγράφημα προσθέτει ότι ο κ. Βενιζέλος θα απευθύνη εκ Παρισίων προς τον ελληνικόν λαόν διάγγελμα, διά του οποίου θα εκθέτη το εν Λωζάννη επιτελεσθέν έργον και καταλήγων θα δηλοί ότι του έργου τούτου περατωθέντος, επανέρχεται και πάλιν εις τον ιδιωτικόν βίον.»

Διαβάστε: Η Συνθήκη της Λωζάνης, του Δημήτρη Λυβάνιου (Η Καθημερινή 13/12/2009).

Videos
Συνθήκη της Λωζάννης
Φωτογραφίες
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη Συνθήκη της Λωζάννης (Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθήνα).