12 Μαρτίου 1924
Κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπαναστασίου

Παραίτηση της κυβέρνησης Καφαντάρη, η οποία είχε ορκιστεί λίγες ημέρες πριν (6 Φεβρουαρίου). Νέα κυβέρνηση υπό τον Αλ. Παπαναστασίου. Υπουργός Στρατιωτικών τοποθετείται ο Γ. Κονδύλης και Ναυτικών ο Αλ. Χατζηκυριάκος.

«Τα μέλη της νέας κυβερνήσεως συγκεντρωθέντα χθες την πρωίαν εις την οικίαν του Πρωθυπουργού κ. Παπαναστασίου ανήλθον επ’ αυτοκινήτων περί την 11ην πρωινήν εις τα Ανάκτορα. Τόσον ο κ. Πρωθυπουργός όσον και άπαντες οι Υπουργοί έφερον ένδυμα περιπάτου και μαλακόν πίλον, πλην του υποστρατήγου κ. Κονδύλη φέροντος στολήν εκστρατείας. […]
Μετά την ορκωμοσίαν της Κυβερνήσεως, ο νέος υπουργός των Στρατιωτικών κ. Κονδύλης, μεταβάς εις το υπουργείον των Στρατιωτικών, παρέλαβε παρά του προκατόχου του την υπηρεσίαν. […] Ακολούθως, δεχθείς τους αντιπροσώπους του τύπου εδήλωσε προς αυτούς ότι προς αποκατάστασιν της Εθνικής αλληλεγγύης, η νέα κυβέρνησις δεν θα αποβλέψη εις το παρελθόν αλλ’ εις το παρόν και το μέλλον, άτινα και θα φρουρήση αγρύπνως.»

Φωτογραφίες
Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου.