4 Δεκεμβρίου 1924
Προσφυγικό δάνειο από την Κοινωνία των Εθνών

Εκδίδεται το πρώτο προσφυγικό δάνειο, ύψους 12,3 εκατομμυρίων λιρών, με επιτόκιο 7% και χρόνο εξόφλησης 40 χρόνια. Κατόπιν εντολής της Κοινωνίας των Εθνών, την είσπραξη και διαχείριση του δανείου ανέλαβε η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, η οποία ιδρύθηκε ιδρύθηκε βάσει του πρωτοκόλλου της Γενεύης (29/9/1923).

«Υπό όρους βαρείς διά τον τόπον, με εγγυήσεις, αι οποίαι αποκαθιστούν δεσμούς επαχθείς, συνομολογείται επί τέλους το προσφυγικόν δάνειον. Ήτο καιρός να συνομολογηθή. Τρίτον εφέτος χειμώνα οι πρόσφυγες διατελούν άστεγοι και ζουν, όσοι επιζούν, ανέστιοι, πλάνητες, άνθρωποι με άγνωστον αύριον, παρασυρόμενοι από όλους τους ανέμους και όλας τας πνοάς.
Το ζήτημα των προσφύγων έπρεπε να λυθή, και ήτο δυνατόν να λυθή από του πρώτου έτους. Η Ελλάς έχει χώρον δι’ όλους της τους σημερινούς κατοίκους. Η προσθήκη των εργατικών χειρών των προσφύγων θα την ωφέλει, αντί να την ζημιοί.»

Φωτογραφίες
Α. Δοξιάδης, Χ. Μόργκεντάου, πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, και Ελ. Βενιζέλος στο Ζάππειο, με ορφανά προσφυγόπουλα από τη Μικρά Ασία, Φεβρουάριος 1924 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Χανιά).