25 Ιουνίου 1925
Κίνημα υπό τον Θ. Πάγκαλο

Στρατιωτικό κίνημα με επικεφαλής τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο. Επικρατεί χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Την επομένη, 26η Ιουνίου, ο Πάγκαλος αναλαμβάνει την πρωθυπουργία και σχηματίζει κυβέρνηση, κρατώντας και το Υπουργείο Στρατιωτικών.

«Την έκρηξιν του κινήματος οι [αγγλικές και γαλλικές] εφημερίδες αποδίδουν γενικώς εις την δυσαρέσκειαν των αξιωματικών διά την παραμέλησιν της στρατιωτικής αναδιοργανώσεως και την αποτυχίαν των εν Βελιγραδίω ελληνοσερβικών διαπραγματεύσεων, καθ’ ας η Σερβία προέβαλε ταπεινωτικάς διά την Ελλάδα αξιώσεις. […]
Η “Εκλαίr”, σχολιάζουσα εν κυρίω άρθρω τα εν Ελλάδι γεγονότα, εκφράζεται μετ’ απαισιοδοξίας διά τας πιθανάς επί των τυχών της Ελλάδος συνεπείας: “Οι κ.κ. Πάγκαλος και Χατζηκυριάκος –επιλέγει ο αρθρογράφος– είνε όπως τα άτακτα παιδία και εννοούν να κυβερνήσουν διά σπαθισμών, τερματίζοντες τας βυζαντινολογικάς συζητήσεις της Συνελεύσεως, αι οποίοι παρεκώλυον την κανονικήν διεξαγωγήν των δημόσιων υποθέσεων και αίτινες επέτρεπον εις τους κομμουνιστάς να κερδίζουν διαρκώς έδαφος”.»

Διαβάστε: Το κίνημα του Πάγκαλου, του Ιάκωβου Δ. Μιχαηλίδη (Η Καθημερινή, 25/12/2009).

Φωτογραφίες
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος στα 1925 (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Παρίσι).