13 Ιουλίου 1925
Πλήγμα στην ελευθεροτυπία

Δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Λόγος περί της λειτουργίας του στρατεύματος προκαλεί την αντίδραση της κυβέρνησης. Το ζήτημα παραπέμπεται στο Στρατοδικείο, το οποίο αποφασίζει την τρίμηνη διακοπή της κυκλοφορίας της εφημερίδας και επιβάλλει στα διευθυντικά της στελέχη ποινή φυλάκισης ενός μηνός.

«Εις τον τόπον αυτόν […] δεν είνε ασύνηθες να καταργούνται αι ελευθερίαι του Τύπου, αι πρώται δηλαδή των ελευθεριών του λαού –διότι δουλεύει ο λαός και τυραννείται ευκαιρώς όταν σιγά ο Τύπος– διά να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των κρατούντων. Δεν είνε συνεπώς εκπληκτικόν αν διά μίαν ακόμη φοράν κηρυχθή κατηγορούμενος ο Τύπος – όχι βεβαίως διότι εκινδύνευεν η Πατρίς εκ της γραφίδος των εργατών του. Και ο Τύπος εκηρύχθη κατηργημένος από χθες. Επαύθη.
Λυπούμεθα ότι προσδίδεται τοιαύτη γενικότης εις την σημασίαν καταδίκης η οποία αφορά εφημερίδα, ως την χθες καταδικασθείσαν. Διότι η εφημερίς, η οποία κατεδικάσθη χθες, είνε εφημερίς βενιζελική […]. Ο αντιβενιζελικός Τύπος δεν μνησικακεί […] Διαπιστοί απλώς μίαν αλήθειαν. Την αλήθειαν ότι διά της χθεσινής αποφάσεως κατηργήθη έργω ο ελληνικός Τύπος.»

Φωτογραφίες
Στρατιώτες σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας στα χρόνια της δικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Παρίσι).