5 Οκτωβρίου 1925
Συνθήκες Λοκάρνο

Επτά συμφωνίες που συνήφθησαν στο Λοκάρνο της Ελβετίας από 5 έως 16 Οκτωβρίου 1925. Στόχος τους ήταν η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των αντιπάλων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα με τη Γερμανία.

«Εις το Λοκάρνο εξησφαλίσθη πράγματι προ διμήνου η ειρήνη του κόσμου και το μέγα γεγονός επεκύρωσαν χθες αι υπογραφαί του Λονδίνου. […] δεν πρόκειται περί συνθηκών, τας οποίας επέβαλον νικηταί προς ηττημένους, και δεν πρόκειται περί συνθηκών η ύπαρξις των οποίων συμβολίζει τον θρίαμβον τούτου ή εκείνου του Κράτους και την ταπείνωσιν του ετέρου. […] Η συνθήκη του Λοκάρνο έχει ούτω παγκόσμιον σημασίαν. Ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, έχει ακόμη την σημασίαν της επικρατήσεως του ειρηνευτικού πνεύματος, το οποίον δεν είνε δυνατόν, παρά να βοηθήση εις την προσπάθειαν της δι’ εγγυητικών συμφωνιών εξασφαλίσεως της ειρήνης των Βαλκανίων, προσπάθειαν της οποίας ηγείται η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος.»

Φωτογραφίες
Από τις συζητήσεις που κατέληξαν στις Συνθήκες του Λοκάρνο (Bettman / Getty Images / Ideal Image).