4 Φεβρουαρίου 1926
Νέο μετρικό σύστημα

Ο τεκτονικός πήχυς αντικαθίσταται από το γαλλικό μέτρο. Η υιοθέτηση του νέου μετρικού συστήματος φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.

«Μέχρι τούδε ως μονάς μεν μήκους ελαμβάνετο ο τεκτονικός πήχυς, ίσος προς εβδομήντα πέντε εκατοστά του μέτρου ως μονάς δε εμβαδού προκειμένου μεν περί οικοπέδου ο τετραγωνικός τεκτονικός πήχυς, προκειμένου δε περί εκτάσεων καλλιεργησίμων, κτημάτων κ.λπ. το στρέμμα. Στρέμματα ήσαν παραδεκτά δύο: το κοινόν, βασιλικόν το εισαχθέν το 1843, ισούμενον προς 10 άρα ήτοι 1.000 τετραγωνικά μέτρα και το πελοποννησιακόν ισούμενον προς 12,7 άρα ήτοι 1.270 μέτρα. […] Διά να ευρέθη εκ της τιμής του στρέμματος η τιμή εκάστου τετραγωνικού μέτρου ενός κτήματος, εάν μεν πρόκειται περί στρέμματος διαιρείται η τιμή αυτού διά του 1.000, εάν δε πρόκειται περί πελοποννησιακού στρέμματος διαιρείται η τιμή αυτού διά 1.270.»