22 Αυγούστου 1926
O Γ. Kονδύλης ανατρέπει τον Πάγκαλο

Ο Γ. Κονδύλης ανατρέπει τη δικτατορία του Θ. Πάγκαλου. Αποκαθίστανται το δημοκρατικό πολίτευμα και ο Π. Κουντουριώτης στην προεδρία της Δημοκρατίας. Στις 26 Αυγούστου σχηματίζεται κυβέρνηση υπό τον Κονδύλη και προκηρύσσονται εκλογές.

«Εξημέρωσε χθες, λοιπόν, νέα ημέρα διά την Ελλάδα; Πρόκειται εις την χωράν αυτήν την δοκιμάσασαν όλας τας πικρίας, όλας τας ταπεινώσεις, όλας τας συμφοράς να αρχίσουν νέοι καιροί; Αυθαιρεσίαι, συλλήψεις, διωγμοί, σκοπιμότητες, έκνομοι πράξεις, κλοπαί, διωγμοί, ασύγγνωστοι, θα μείνουν, όλα πλέον, κηλίδες ενός τρομακτικού παρελθόντος, του οποίου θα παραμείνη ως εφιάλτης και η ανάμνησις; Λέξεις μεγάλαι ανέτειλαν χθες, όπως επουλώσουν πληγάς βαθυτάτας. Εν διάγγελμα, το οποίον όλα υπόσχεται, χίλιαι ελπίδες, αι οποίαι πτερυγίζουν πέριξ αυτού, και μία φράσις επέχουσα πλέον τόπον ονείρου –η απόδοσις των ελευθεριών του λαού– αντηχούν και κηρύττουν τα νέα Ευαγγέλια της γαλήνης […].»

Φωτογραφίες
Ο Γεώργιος Κονδύλης (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ, Εκδοτική Αθηνών).