9 Σεπτεμβρίου 1926
Κίνημα εναντίον του Κονδύλη

Οι αξιωματικοί Βασίλειος Ντερτιλής και Ναπολέων Ζέρβας, ηγετικές μορφές των «Δημοκρατικών Ταγμάτων», κινούνται κατά του Κονδύλη, ο οποίος είχε θέσει θέμα διάλυσής τους. Οι πραιτοριανοί του Πάγκαλου συντρίβονται έπειτα από αιματηρές συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ογκώδης λαϊκή διαδήλωση με αίτημα την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας.

«Η χθεσινή ημέρα υπήρξεν ασφαλώς η τραγικωτέρα εξ όσων εγνώρισεν η ελληνική πρωτεύουσα. Ο εμφύλιος σπαραγμός εξαπελύθη άγριος εις την πόλιν, το αδελφικόν αίμα έρρευσεν άφθονον και κατέκλυσε τας οδούς, νεκροί κατά δεκάδας κατεσπαρμένοι επροκάλουν την φρίκην, τραυματίαι μετεκομίζοντο διαρκώς εις τα νοσοκομεία και τας κλινικάς. Μία ατμόσφαιρα αγριότητος πρωτοφανούς εδημιουργήθη υπέρ την πρωτεύουσαν την ευρεθείσαν από πρωίας εν μέσω ενός ακαταπαύστου πυρός μέχρι των πρώτων εσπερινών ωρών.»

Φωτογραφίες
Ο Γεώργιος Κονδύλης μιλάει σε αξιωματικούς (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ, Εκδοτική Αθηνών).