4 Δεκεμβρίου 1926
Οικουμενική κυβέρνηση Αλέξανδρου Zαΐμη

Μετά τη διενέργεια εκλογών με απλή αναλογική, η νέα κυβέρνηση διαδέχεται στη διακυβέρνηση της χώρας την επαναστατική κυβέρνηση Γεωργίου Κονδύλη. Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, που ανέλαβε την πρωθυπουργία, δεν ήταν βουλευτής και στην κυβέρνηση που σχημάτισε συμμετείχαν όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

«Εν συνεπεία των αποτελεσμάτων της τελευταίας εκλογής ο τόπος δεν ήτο δυνατόν να κυβερνηθή ειμή μόνον διά συμπράξεως όλων των κομμάτων. Και θα ηδύναντο τα κόμματα, συμπράττοντα, να σώσουν την χώραν από την ολεθρίαν διά τον τόπον στρατοκρατίαν, εκτός δε τούτου να τακτοποιήσουν το οικονομικόν πρόβλημα, και το προσφυγικόν, και το εσωτερικόν. […] Τοιαύτη ήτο φοβερά και πολυκέφαλος ως ύδρα, η ανάγκη, η οποία προέβαλλε, συνιστώσα την Οικουμενικήν.»

Φωτογραφίες
Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).