19 Αυγούστου 1928
Νίκη Φιλελευθέρων

Εκλογική νίκη των Φιλελευθέρων. Καθοριστικής σημασίας ήταν η επιστροφή του Βενιζέλου ως αρχηγού της παράταξης (21/5). Η διαφωνία του με την πολιτική της κυβέρνησης Ζαΐμη για το ζήτημα της Τράπεζας της Ελλάδας είχε οδηγήσει στην παραίτησή της (27/6) και στην προκήρυξη εκλογών (9/7).

«Εκ των συγκεντρούμενων αποτελεσμάτων των επαρχιών καταδεικνύεται ότι η ήττα του αντιβενιζελισμού οφείλεται κατά μέγα μέρος εις την διάσπασιν της αντιβενιζελικής παρατάξεως εις πλείστας εκλογικάς περιφέρειας όπου παρουσιάσθησαν διπλοί τρίδιπλοι αντιβενιζελικοί συνδυασμοί. Εις τας εν λόγω περιφερείας αι αντιβενιζελικαί ψήφοι υπερτερούν των βενιζελικών, εν τούτοις λόγω της κατατμήσεώς των εξελέγησαν οι Φιλελεύθεροι υποψήφιοι. […] Εκ των μέχρι τούδε αποτελεσμάτων μόνον, προκύπτει ότι απωλέσθησαν ούτω υπέρ τας 25 βουλευτικάς έδρας.»

Φωτογραφίες
Ο Βενιζέλος διαβάζει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής, στις 17 Οκτωβρίου 1928 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Χανιά).