3 Ιουνίου 1927
Νέο Σύνταγμα

Με το νέο Σύνταγμα καθιερώνονται η αβασίλευτη δημοκρατία και ο θεσμός του αιρετού ανώτατου άρχοντα. Αναγνωρίζονται τα κόμματα ως συστατικό στοιχείο του πολιτεύματος. Καθιερώνονται το προαιρετικό συνταγματικό δημοψήφισμα και η αρχή της «δεδηλωμένης». Θεσπίζονται κοινωνικά δικαιώματα, όπως η προστασία της επιστήμης και της τέχνης.

«Άνευ ενθουσιασμού, αλλά και άνευ οιασδήποτε ευμενούς ή δυσμενούς εκδηλώσεως, εν πλήρει απαθεία, εν πάση ψυχρότητι, ο λαός δέχεται τον νέον Καταστατικόν Χάρτην, ψηφισθέντα ολοκληρωτικώς παρά της Βουλής, της οποίας λήγει το αναθεωρητικόν έργον. […] Μεταξύ του νέου και των παλαιοτέρων αι υπάρχουσαι ουσιώδεις διαφοραί είνε ελάχισται, πλην της αναφερομένης εις τον τύπον του πολιτεύματος. […] Θεμέλιον παντός Συντάγματος είνε κατ’ αρχήν ο λαός. Αυτού την πολιτικήν συνείδησιν θεωρείται γενικώς ότι εκφράζει και απ’ αυτού και μόνον αντλεί ζωήν και κύρος.»

Φωτογραφίες
Η αίθουσα της Βουλής. Σήμερα στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής στεγάζεται το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.